Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Wybory na kadencję 2021-2025 – I etap

– zgłaszanie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii 

Okręgowa Komisja Wyborcza Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie uprzejmie informuje, że :

 1. W 2021 roku kończy się VII kadencja samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, co oznacza konieczność przeprowadzenia w 2021 r. wyborów na okres kolejnej kadencji 2021- 2025.
 2. Pierwszym etapem jest wybór delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, który ze względu na panującą pandemię COVID-19 i nałożone obostrzenia nie może odbyć się na zebraniach wyborczych zwoływanych w rejonach wyborczych.
 3. Dlatego – na mocy uchwały nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI KRLW z dn. 28.09.2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w 2021 r. odbędą się w trybie korespondencyjnym.
 4. Obszar Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został podzielony – identycznie jak w poprzednich wyborach – na 25 rejonów wyborczych, obejmujących obszary 19 powiatów, przy czym z pow. olsztyńskiego wydzielono miasto Olsztyn (podzielone na 5 rejonów grodzkich), a z powiatu elbląskiego wydzielono miasto Elbląg, tworząc 1 rejon grodzki.
 5. Dla poszczególnych rejonów wyborczych Rada utworzyła listy lekarzy weterynarii należących do tego rejonu, przy czym – zgodnie z & 12 wyżej wskazanego Regulaminu wyborów … – na liście danego rejonu umieszcza się członków Izby :
 • wykonujących zawód na obszarze rejonu wyborczego,
 • zamieszkałych na terenie rejonu wyborczego, nie wykonujących zawodu.
 1. Wybory zostaną przeprowadzone w dwóch etapach tj.
 • Wyłonienie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii (2-30.06.2021 r.),
 • Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii (05.07. 2021 – 30.09.2021),

co  zostało ustalone w harmonogramie wyborów, uchwalonym przez Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Aktualnie rozpoczyna się  I etap  tj. zgłaszanie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii. 

 1. Do wszystkich lekarzy weterynarii w poszczególnych rejonach wyborczych wysłane są listy polecone zawierające informacje dotyczące wyborów korespondencyjnych, zasady zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd, wykaz lekarzy wet. w rejonie wyborczym oraz formularz zgłoszenia kandydata.
 2. W celu zgłoszenia kandydata na delegata należy wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA delegata oraz  dostarczyć go do siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej (siedziba Izby w Olsztynie, przy ul. Gietkowskiej 9 i) w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do biura Izby).
 3. Przesłanie zgłoszenia może nastąpić :
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • Poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy tut. Izby: izbaolwet@izbaolwet.pl
 • Poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w biurze Izby w Olsztynie, Gietkowska 9 i, 10-170 Olsztyn.
 1. Zgłoszenie – zgodnie z załączonym wzorem – powinno zawierać:
 • Imię i nazwisko kandydata,
 • Numer prawa wykonywania zawodu kandydata,
 • Oznaczenie rejonu wyborczego,
 • Nazwisko i imię oraz podpis i numer prawa wykonywania zawodu zgłaszającego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – jeżeli zgłaszający ma możliwość uzyskania takiego oświadczenia.

W przypadku osobistego zgłoszenia swojej kandydatury oświadczenie nie jest wymagane.

Okręgowa Komisja Wyborcza może wezwać zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych w zgłoszeniu. 

Niezależnie od sposobu dokonania- dostarczenia  zgłoszenia, nie będą uwzględniane zgłoszenia, które nie wpłyną do Biura w terminie do 24.06.2021 r. lub, w których braki formalne nie zostaną uzupełnione do  dnia 28.06.2021 r. 

Liczba kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd  w rejonie jest nieograniczona, przy czym  wybory nie odbędą się w tych rejonach, w których nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym czasie żadna kandydatura. 

Na podstawie zebranych zgłoszeń Okręgowa Komisja Wyborcza – w terminie do 30 czerwca 2021 r. – ustali – w poszczególnych rejonach wyborczych  –  listy kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd  lekarzy weterynarii. 

Wszelkie informacje, przepisy, dokumenty i formularze dotyczące WYBORÓW KORESPONDENCYJNYCH znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: www.wmilwet.pl w zakładce „Aktualności”. Będą one uzupełniane na bieżąco. 

Załączniki:

 1. REGULAMIN WYBORÓW do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów – stanowiący zał . do uchwały nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dn. 21.01.2021 r.
 2.  WYKAZ REJONÓW WYBORCZYCH na obszarze W-MIL-W.
 3. WYCIĄG Z UCHWAŁY nr 904/2021/VII Rady W-MIL-W z dn. 11.03.2021 r. w sprawie ustalenia proporcji w jakiej dokonuje się wyboru delegata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii.
 4. SKŁAD OSOBOWY Okręgowej Komisji Wyborczej.
 5. HARMONOGRAM działań w zakresie przeprowadzenia wyborów w 2021 r.
 6. FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA na delegata na okręgowy zjazd lekarzy wet.

 Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Wyborczej

Comments are closed.