Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Archives for redakcja

Stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym i hormonalnym

Treść pisma

Pismo w sprawie wyniku audytu DG SANTE przeprowadzonego w Polsce w celu oceny wprowadzanego systemu kontroli regulującego produkcję koniny

Pismo Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii

Uwagi do pracy w warunkach COVID-2 – Kierownicy i Pracownicy ZLZ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Kierownicy i Pracownicy zakładów leczniczych dla zwierząt

Do wiadomości Warmińsko –Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej docierają  sygnały przekazywane przez właścicieli zwierząt, a  wyrażające zaniepokojenie bezpieczeństwem związanym z wykonywaniem usług weterynaryjnych w okresie zagrożenia  epidemicznego w Polsce.

Sygnały te są bardzo niepokojące szczególnie teraz, tj. w  okresie wzmożonego ruchu turystycznego na terenie naszego województwa i w sytuacji  nadal istniejącego zagrożenia epidemiologicznego . Albowiem mimo   zniesienia wielu obostrzeń  istniejący stan zagrożenia Covid-2 jest  wciąż czynnikiem wymagającym od kierowników i pracowników  zakładów leczniczych dla zwierząt szczególnie starannego przestrzegania zasad sanitarnych związanych z obecną pandemią koronawirusa.

Uwagi i zastrzeżenia przekazywane do tut. Izby dotyczą  w szczególności przypadków nieprzestrzegania w  niektórych zakładach leczniczych dla zwierząt obowiązujących zasad i przepisów w zakresie:

 • zachowania dystansu społecznego,
 • dostępności płynu dezynfekcyjnego do rąk  i rękawic dla klientów,
 • obecności innych klientów bez maseczek ochronnych,
 • niestosowanie masek ochronnych i rękawic ochronnych przez lekarzy weterynarii w czasie wykonywania zabiegów weterynaryjnych u zwierząt z udziałem właścicieli (brak dystansu).

Uwagi powyższe dotyczą  również szczepień p-ko wściekliźnie przeprowadzanych poza siedzibą zakładu leczniczego.

Dlatego  wszystkich kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt prosimy o pilne:

 • zweryfikowanie aktualnego stanu zabezpieczenia epidemicznego w zakładzie,
 • niezwłoczne uzupełnienie stwierdzonych braków i wdrożenie procedur zgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz aktualną wiedzą epizootyczną.

Zbigniew Wróblewski – Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

O S T R Z E Ż E N I E !!!!

Według informacji otrzymywanych od wielu Koleżanek i Kolegów,  w ostatnich tygodniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dochodzi do stosunkowo licznych prób wyłudzenia danych osobowych (w tym wrażliwych) od lekarzy weterynarii. Za każdym razem odbywa się to „metodą na policjanta” – chociaż w różnych wersjach, mających na celu uwiarygodnienie dzwoniącego (podawany stopień, imię i nazwisko policjanta)  i wzbudzenie zaufania rozmówcy (informacja dzwoniącego, że dane rozmówcy zostały pozyskane w sposób przestępczy a przez to jego konto bankowe jest zagrożone). Celem ostatecznym jest uzyskanie danych umożliwiających „dobranie się do konta bankowego”.

Dlatego ostrzegamy Państwa przed pochopnym podejmowaniem takich rozmów  z nieznanymi  (szczególnie zagranicznymi) numerami  telefonicznymi oraz nawiązywaniem korespondencji e-mailowej  z nieznanymi adresami lub otwieraniem „podejrzanych” linków.

Jednocześnie przypominamy, że Policja:

 • nie pozyskuje żadnych danych osobowych przez telefon,
 • nie prowadzi przesłuchania ani innych czynności przez telefon lub drogą e-mailową,
 • nie informuje przez telefon o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani o wynikach prowadzonego postępowania.

Wydawnictwo „Podręcznik intensywnej samoopieki i samokontroli dla osób z cukrzycą”

Z inicjatywy i pod redakcją członka naszej Izby oraz wieloletniego, bardzo aktywnego działacza Stowarzyszenia Diabetyków R. P. lek. wet. Władysława Kubińskiego, w czerwcu bieżącego roku ukazało się wydawnictwo „Podręcznik intensywnej samoopieki i samokontroli dla osób z cukrzycą”.

Autorami opracowania są: prof. zw. dr hab. med Jan Tatoń, dr. med. Małgorzata Bernas oraz prof. dr. hab. med Anna Czech reprezentujący Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wydawnictwo jest dedykowane dla osób chorych na cukrzycę oraz osób zagrożonych tym schorzeniem.

Redaktor wydawniczy biorąc pod uwagę, że z chorobą zmagają się często lekarze weterynarii i członkowie ich rodzin przeznaczył część egzemplarzy do dystrybucji wśród lekarzy weterynarii za pośrednictwem Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Wydawnictwo jest bezpłatne i dostępne w biurze Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

20200616_134245 (1)

 

 

 

 

 

 

20200616_134408 (3)

 

 

 

 

Najbliższe posiedzenie Rady W-MIL-W

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się 9 lipca 2020 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8,00 – 15,00.

Ostateczny termin składania dokumentów – do 06.07.2020 r.

Prezes Rady WMILW lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2020 r. odeszła od nas

Ś. P.  BARBARA MOTYKA

pierwsza i wieloletnia księgowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci przede wszystkim jako szlachetny, dobry, wrażliwi i pogodny człowiek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 10,00  Mszą Św. w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie (skrzyżowanie ulic: Kopernika i Mickiewicza), po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz komunalny w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. Barbary Motyki,

a przede wszystkim Córce Małgorzacie Stręk i wnuczce Agnieszce Stręk składają:

 Prezes i Rada wraz z pracownikami biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Mistrzostwa Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii w Golfie

Przychodnie Weterynaryjne Małych Zwierząt Leonard Gugała ze Szczecina mają zaszczyt być współorganizatorem kolejnej już edycji Mistrzostw Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii w Golfie. Impreza sportowo-rekreacyjna na świeżym powietrzu, w rodzinnym gronie z zachowaniem wszelkich obecnych standardów bezpieczeństwa.

W zeszłym roku Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt były

patronami turnieju.

Dodatkowe informacje oraz relacja z poprzedniej edycji Mistrzostw na stronie www.vetgolfpoland.pl

Z poważaniem

Paweł Czerniak

KORONAWIRUS – zmiana zasad pracy biura Izby

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjnej – dostosowując się do aktualnych przepisów dotyczących złagodzenia  obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP  w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2  wprowadza od 1 czerwca 2020 r. następujące zasady działania organów Izby i biura:

 1. Biuro Izby jest otwarte od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy) w godzinach od 8,00 do 15,00, przy czym część zadań jest w dalszym ciągu realizowana przez pracowników zdalnie.
 2. W dalszym ciągu obowiązuje częściowe zawieszenia posiedzeń organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które dotyczy przede wszystkim organów o liczniejszym składzie osobowym.
 3. Zalecane jest nadal ograniczanie osobistego załatwiania spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, szczególnie w sprawach, które mogą być załatwione w oparciu o kontakty telefoniczne i elektroniczne.
 4. Zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących prosimy dokonywać telefonicznie lub mailowo. Realizacja tych zamówień  –  poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym –   ma miejsce w środy  i w piątki o godz. 14,30. Zamówienia prosimy składać drogą telefoniczną  na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres : izbaolwet@izbaolwet.pl    

Ponadto  przypominamy, że –  zarówno kontaktach z biurem Izby jak też w trakcie wykonywania zawodu – obowiązują  aktualne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez  Rząd RP.  

Niniejsze ustalenia obowiązują do odwołania.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Zbigniew Wróblewski

Informacja o Pielgrzymce

Drodzy Pielgrzymi, lekarze i służby weterynaryjne!

W związku ze zbliżającym się terminem XXVIII Pielgrzymki na Jasną Górę, która przypada w niedzielę 14 czerwca 2020 r. informuję, że aktualnie nie ma warunków na przeprowadzenie tradycyjnego zjazdu Pielgrzymów do Częstochowy i bezpośredniego uczestniczenia we Mszy św. z powodu ograniczeń: 1 osoba na 10 m2 (w sumie tylko dla ok. 20 osób).

Jednak sytuacja może się zmienić za parę tygodni (tak jak zostanie ustalone przez władze państwowe i kościelne w województwie śląskim) o czym poinformuję na stronie Duszpasterstwa Lekarzy Weterynarii przy Krajowej izbie Lekarsko Weterynaryjnej: https://www.vetpol.org.pl/duszpasterstwo-lekarzy-weterynarii

Poza tym trwają uzgodnienia dotyczące uczestniczenia we Mszy św. , konferencji i Drodze krzyżowej za pośrednictwem mediów o czym również poinformuję w Internecie i przez Okręgowe Izby Lek-Wet. przed 14 czerwca br.

Dziękuję za zainteresowanie Pielgrzymką i proszę o cierpliwość oraz modlitwę w intencji Pielgrzymów, abyśmy się mogli spotkać w tym roku na Jasnej Górze.

Jerzy Brusiło, duszpasterz

25 maja 2020 r.