Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

III Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza do rejestracji i udziału w III Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha. Turniej odbędzie się 1 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Dodatkowe informacje, oraz regulamin dostępne w załącznikach lub na stronie wetsquash.pl.

REGULAMIN III MPLWS

III_MPLWS_info

Apel do członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Szanowni Państwo

RUSZA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW pod  PROJEKTEM USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI WETERYNARII I ŻYWNOŚCI .

Dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem o powszechne i masowe włączenie się do tej akcji oraz zaangażowanie w te działania członków Państwa Rodzin, Przyjaciół , Znajomych i Klientów . Przed nami jest bardzo duże wyzwanie , ponieważ Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej przypadło w udziale zebranie 8.316 podpisów .

Warunki składania podpisów ( zawarte w piśmie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej) oraz wzór listy do zbierania podpisów , a także treść projektu Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności znajdują się w załącznikach do niniejszego apelu .
Plakaty i ulotki wraz z innymi materiałami są dostępne w siedzibie naszej Izby .
Szczegóły znajdą Państwo  na stronie internetowej :
– www.bezpieczna-zywnosc.pl ,  pod adresem http://bezpieczna-zywnosc.pl/zbieraj-podpisy
– Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej www.vetpol.org.pl
Wszelkie pytania proszę kierować do biura tut. Izby tel. 89-524-01-88 , e-mail: izbaolwet@op.pl lub bezpośrednio do Prezesa Rady Zbigniewa Wróblewskiego tel. 609-483-058.

Listy z zebranymi podpisami ( i uzupełnionymi innymi wymaganymi danymi osoby podpisującej – jak we wzorze listy ) proszę składać w oryginale w biurze naszej Izby .

Z poważaniem
Prezes Rady  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – lek. wet. Zbigniew Wróblewski

RUSZA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW

Wzór listy do zbierania podpisów

Projekt ustawy o PIWiZ z uzasadnieniem

 

 

Specjalizacyjne Studia Podyplomowe

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza nabór na czterosemestralne Specjalizacyjne Studia Podyplomowe z dziedziny
UŻYTKOWANIE I PATOLOGIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH

Więcej informacji

PASZPORTY – KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Prezesa Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie  nieprawidłowości i ważnych zmian  dotyczących zasad wydawania

paszportów dla zwierząt towarzyszących

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróciła uwagę na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących  przez upoważnionych lekarzy weterynarii. Przekazuję je Państwu wraz z innymi istotnymi informacjami i apelem o:

  • bieżące śledzenie i bezwzględne przestrzeganie przepisów z zakresu wydawania paszportów , w szczególności „ Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii” (wprowadzonej uchwałą nr 85/2016/VI KRLW z dn. 14.06.2016 r.),
  • wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie wystawiania paszportów ,w tym wskazanych przez KILW i wymienionych poniżej.
  • zastosowanie wskazanych przez KILW zaleceń i ustaleń , wymienionych w dalszej części komunikatu .
  1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przypomina i nakazuje terminowe tj. w ciągu 3 dni wpisywanie do systemu informatycznego wystawionych paszportów przez lekarzy upoważnionych do ich wystawiania dla zwierząt – stosownie do pkt. 19 Dobrej praktyki wystawiania paszportów …..  W związku z tym w programie Wetsystems  z dniem 16 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona modyfikacja , która uniemożliwi po upływie 3 dni od daty wystawienia paszportu jego wpisanie do systemu przez wystawiającego paszport lekarza weterynarii ( 01.2017 r.  jest ostatnim dniem, w którym upoważnieni lekarze weterynarii będą mogli samodzielnie uzupełnić  wpisy sprzed ponad 3 dni) .Wpisanie danych po tym terminie będzie możliwe jedynie przez pracowników biura okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wprowadzaniu przez nich korekt do wpisanych paszportów ( na podstawie przesłanego skanu lub zdjęcia paszportu z wypisanymi danymi , lub też pisemnego oświadczenia lekarza , że dane które podaje do wpisania w systemie są identyczne z tymi zawartymi w przedmiotowym paszporcie – czyli tak  jak to wskazano w pkt. 2 komunikatu ).Jednakże zaistnienie takiej sytuacji będzie sygnałem dla Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, że  lekarz weterynarii upoważniony do wydawania paszportów nie przestrzega obowiązujących przepisów , a powtórzenie się takiej sytuacji będzie podstawą do wszczęcia wobec tego lekarza weterynarii postępowania w przedmiocie pozbawienia uprawnień do wydawania paszportów  w związku z rażącym naruszeniem przepisów ( na podstawie art. 24 d ust. 7  pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ) , a nawet pociągnięcia lekarza weterynarii do  odpowiedzialności zawodowej .
  1. Zgodnie z pkt 8 Części II „ Postanowienia szczególne” Dobrej praktyki wystawiania paszportów …. biuro danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej dokonuje – na wniosek lekarza upoważnionego do wydawania paszportów – korekt wpisu po uprzednim uprawdopodobnieniu przez lekarza weterynarii popełnienia pomyłki ( w rejestrze, a nie w paszporcie )  . Jako „uprawdopodobnienie” należy rozumieć przesłanie przez lekarza wnioskującego o dokonanie korekty skanu lub zdjęcia strony paszportu, na której znajdują się korygowane informacje lub złożenie przez tego lekarza pisemnego oświadczenia, że dane które podaje do wpisania w system są identyczne z tymi zawartymi w przedmiotowym paszporcie  . Wprowadzona korekta musi być zgodna z oryginałem paszportu . Dotyczy to wszystkich korekt w systemie , a w szczególności  przypadków , gdy wprowadzane do systemu zmiany nie mają charakteru „ literówki” , a w sposób znaczący zmieniają treść dokumentu urzędowego jakim jest paszport dla zwierząt towarzyszących  : zmiana nazwiska właściciela, rasy zwierzęcia , numeru transpondera itp.
  1. Obowiązuje i musi być również przestrzegana zasada  wynikająca z & 4 i & 5 uchwały nr 55/2015/VI KRLW z dn. 29.09.2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych , zgodnie z którą :
  • zamówienie na druki paszportów nie może jednorazowo przekroczyć 25 sztuk,
  • realizacja zamówienia kolejnej partii druków paszportów możliwa jest w chwili wykorzystania wcześniej pobranych druków , przy czym dopuszcza się posiadanie na stanie przez zamawiającego maksymalnie 5 sztuk druków niewystawionych paszportów.
  1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna poinformowała, że w odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości  ze strony lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów otrzymała wykładnię prawną z Głównego Inspektoratu Weterynarii na temat wieku psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciwko wściekliźnie . Jest to wiek 12 tygodni .  W ślad za  tym w  Wetsystems dokonano modernizacji , zgodnie z którą wiek psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciwko wściekliźnie zmieniono z 3 miesięcy na 12 tygodni .

UBEZPIECZENIE OC I NNW na 2017 R.

Szanowni Państwo!

Jak co roku przekazuję Państwu ofertę Allianz dotyczącą ubezpieczenia lekarzy weterynarii – członków naszej Izby – w zakresie  Odpowiedzialności Cywilnej i/lub Następstw Nieszczęśliwych Wypadków– na okres 1 roku .

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny, jednak szczerze namawiam do skorzystania z tej oferty – zarówno ze względu na ryzyko związane z wykonywaniem naszego zawodu , jak i wzrastającą świadomość i roszczeniowość posiadaczy zwierząt.Zaznaczam, że Rada Lekarsko-Weterynaryjna po raz kolejny  wybrała ofertę ALLIANZ ze względu na dotychczasową dobrą współpracę, szczególnie w zakresie likwidacji szkód oraz fakt, iż  w przypadku ubezpieczenie OC podwojeniu uległa suma gwarancyjna a w ubezpieczeniu NNW podniesiona została suma ubezpieczenia.Do oferty Allianz dołączamy również stosowną deklarację , którą po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przekazać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej , ul. Gietkowska 9 i , 10-170 Olsztyn   – pocztą, faksem ( 89-524-01-88 ) lub e-mailem : izbaolwet@op.pl w terminie do 20.01.2017 r.

Prezes W-MIL-W lek. wet. Zbigniew Wróblewski

oferta-oc-2017

oferta-nnw-2017

deklaracja

Konferencja „Nowoczesna chirurgia psów i kotów”

image001Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

(ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 24 stycznia 2017 r.)

KOMUNIKAT

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  W GIŻYCKU

K O M U N I K A T

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje  lekarzy  weterynarii do pracy od dnia 01.01.2017 roku na warunkach umowy – zlecenia do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju   do rzeźni  „ PINI BEEF BY PIEMONT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, Antonowo ul. Browarna 1, 11-500 Giżycko.

Giżycko, 18.11.2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Giżycku
Agnieszka Raczyńska

III Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

reklama-iii_kwmb

„Dobra praktyka – chirurgia psów i kotów” – KONFERENCJA

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Zakład Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt

oraz

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

zapraszają

na konferencję jubileuszową z okazji
25-lecia Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

„Dobra praktyka – chirurgia psów i kotów”

która odbędzie się 26 listopada 2016 r. w Warszawie,
w Auli I w budynku nr 24 im. Profesora Wiesława Bareja
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Nowoursynowskiej 159,
początek godzina 9.00.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy
(ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 22 listopada br.)

Środki odurzające i substancje psychotropowe – ZMIANA PRZEPISÓW

Środki odurzające i substancje psychotropowe

– zmiana przepisów dotyczących zgody na posiadanie i stosowanie

 w celach  medycznych

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierające środki odurzające  grup I-N, II-N , III-N i IV-N  lub  substancje psychotropowe grup II-P, III-P  i  IV-P  – wydane przed 1 lipca 2015 r.zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności , ale nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2017 r.

W związku z koniecznością występowania z nowymi wnioskami o  te zgody  – Warmińsko – Mazurski Inspektor Farmaceutyczny  prosi  o wcześniejsze   składanie wniosków w celu uniknięcia spiętrzenia spraw w końcu bieżącego roku , które może spowodować opóźnienia w wydawaniu zgody .

W załączeniu pismo Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Farmaceutycznego znak: WIFOL.021.160.2016 z dnia 26 października 2016 r.

Wniosek dostępny na stronie : http://www.bip.wif-olsztyn.pl

pismo-wif