Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat dot. wystawiania paszportów

komunikat paszporty dla zwierząt 1

Życzenia

4e114da31d078e9e95293563c13e992c..

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny – PIW Pisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego:

Ogłoszenie – treść

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 08.03.2021 r.

Sterylizacja i kastracja kotów i psów w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

– kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta OLSZTYN

Podobnie jak w ub. roku Urząd Miasta Olsztyn – Wydział Środowiska zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  o wskazanie  tych zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta Olsztyn, które posiadają odpowiednie warunki do przeprowadzania zabiegów kastracji kocurów i sterylizacji kotek wolnożyjących (kotki  z oznakowaniem przez nacięcie lewego ucha) oraz zwierząt właścicielskich (kotów i psów z oznakowaniem poprzez chipowanie i wprowadzenie danych do ogólnopolskiej bazy)  i oprócz tego spełniają dodatkowy warunek: mają możliwość przetrzymania zwierzęcia i prawidłowej opieki po wykonaniu zabiegu. Szczegóły tych wymogów znajdą Państwo w załączonym skanie pisma Urzędu Miasta Olsztyn.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o rozważenie  możliwości włączenia się kierowanego przez Państwa zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji tego zadania, oczywiście uwzględniając  faktyczne warunki i możliwości zakładu.

Ponieważ sprawa jest pilna – swój akces  – drogą e-mailową  – proszę zgłosić do biura naszej Izby w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2021 r. (środa) włącznie , abyśmy mogli – w oparciu o Państwa zgłoszenia – przekazać listę zakładów do Urzędu Miasta Olsztyn.

Jednocześnie bardzo proszę nie traktować tego zgłoszenia jako gwarancji udziału w przedsięwzięciu, ponieważ zadanie będzie realizowane przez władze Miasta Olsztyn, które – postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami – wyłoni wykonawców zadania i z nimi zawrze stosowne umowy. Nasza Izba nie zna szczegółów dotyczących organizacyjnych ani finansowych tego zadania w 2021 roku.

W załączeniu – skan pisma UM Olsztyn:

Treść pisma

 

Nabór na stanowisko – Inspektor Weterynaryjny (PISZ)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu ogłasza nabór na wolne stanowisko. Treść ogłoszenia poniżej

Nabór – inspektor weterynaryjny

Karty sportowo-rekreacyjne – INFORMACJA

VanityStyle informuje, w związku z dużą liczbą pytań o możliwość korzystania z treningów w obiektach sportowo-rekreacyjnych, które nadal prowadzą swoją działalność (zgodnie z rządowymi obostrzeniami), że ponownie udostępnia dostęp do obiektów partnerskich od 1 lutego br. Więcej szczegółów odnajdą Państwo w załączonym piśmie.

PayU_Pismo dot. odwieszenia kart od 1 lutego br.

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 25 .01.2021 r.

Ogłoszenie PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, w załączeniu przesyła ofertę pracy dla absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Treść ogłoszenia

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii WMILW na 2021 rok

 

Informujemy, że dotychczasowe umowy dotyczące ubezpieczenia OC i NNW  lekarzy weterynarii zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej wygasają: z dniem 2 lutego 2021 r. (OC i NNW).

Na 2021 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na następujących warunkach :

Kwota ubezpieczenia OC – 32 zł / na cały rok

Kwota ubezpieczenia NNW – 18 zł / na cały rok

DEKLARACJĘ – DRUK do pobrania – przystąpienia do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu i NNW (na 2021 rok)  prosimy przesyłać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie do 26 stycznia 2021 r. 

Również do 26 stycznia 2021 r. prosimy dokonać wpłaty należnych składek z tytułu wybranego ubezpieczenia .

Wpłaty składek z tytułu ubezpieczenia OC i NNW należy dokonywać na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

Każdy lekarz weterynarii, który zgłosi się do podstawowego ubezpieczenia OC (składka roczna 32 zł – ubezpieczenie na 30 000 zł , franczyza redukcyjna 1000 zł) ma możliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia OC – w tym celu należy przesłać wniosek (wzór wniosku w załączniku) do Pani Agaty Łukowskiej-Piskorskiej  na adres agata.lukowska@mentor.pl, a następnie skontaktować się z Panią Agatą w celu finalizacji dodatkowej polisy na  ubezpieczenie OC.

W materiałach informacyjnych oprócz warunków ubezpieczenia OC i NNW na 2021 r. znajdują się oferty dodatkowych ubezpieczeń m.in. dotyczących ubezpieczenia działalności gospodarczej jak również formularze, które należy przesłać do Pani Agaty Łukowskiej-Piskorskiej  w przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

DEKLARACJA – DRUK do pobrania

Ulotka informacyjna

UBEZPIECZENIE DLA CZŁONKÓW WMILW

OWU OC

wniosek

Zasady zgłaszania SZKODY HESTIA

Zgłoszenie szkody nnw

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY OC

KOP ZAKRES

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes&Podróże

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia