Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

PASZPORTY – KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Prezesa Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie  nieprawidłowości i ważnych zmian  dotyczących zasad wydawania

paszportów dla zwierząt towarzyszących

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwróciła uwagę na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących  przez upoważnionych lekarzy weterynarii. Przekazuję je Państwu wraz z innymi istotnymi informacjami i apelem o:

 • bieżące śledzenie i bezwzględne przestrzeganie przepisów z zakresu wydawania paszportów , w szczególności „ Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii” (wprowadzonej uchwałą nr 85/2016/VI KRLW z dn. 14.06.2016 r.),
 • wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie wystawiania paszportów ,w tym wskazanych przez KILW i wymienionych poniżej.
 • zastosowanie wskazanych przez KILW zaleceń i ustaleń , wymienionych w dalszej części komunikatu .
 1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przypomina i nakazuje terminowe tj. w ciągu 3 dni wpisywanie do systemu informatycznego wystawionych paszportów przez lekarzy upoważnionych do ich wystawiania dla zwierząt – stosownie do pkt. 19 Dobrej praktyki wystawiania paszportów …..  W związku z tym w programie Wetsystems  z dniem 16 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona modyfikacja , która uniemożliwi po upływie 3 dni od daty wystawienia paszportu jego wpisanie do systemu przez wystawiającego paszport lekarza weterynarii ( 01.2017 r.  jest ostatnim dniem, w którym upoważnieni lekarze weterynarii będą mogli samodzielnie uzupełnić  wpisy sprzed ponad 3 dni) .Wpisanie danych po tym terminie będzie możliwe jedynie przez pracowników biura okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wprowadzaniu przez nich korekt do wpisanych paszportów ( na podstawie przesłanego skanu lub zdjęcia paszportu z wypisanymi danymi , lub też pisemnego oświadczenia lekarza , że dane które podaje do wpisania w systemie są identyczne z tymi zawartymi w przedmiotowym paszporcie – czyli tak  jak to wskazano w pkt. 2 komunikatu ).Jednakże zaistnienie takiej sytuacji będzie sygnałem dla Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, że  lekarz weterynarii upoważniony do wydawania paszportów nie przestrzega obowiązujących przepisów , a powtórzenie się takiej sytuacji będzie podstawą do wszczęcia wobec tego lekarza weterynarii postępowania w przedmiocie pozbawienia uprawnień do wydawania paszportów  w związku z rażącym naruszeniem przepisów ( na podstawie art. 24 d ust. 7  pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ) , a nawet pociągnięcia lekarza weterynarii do  odpowiedzialności zawodowej .
 1. Zgodnie z pkt 8 Części II „ Postanowienia szczególne” Dobrej praktyki wystawiania paszportów …. biuro danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej dokonuje – na wniosek lekarza upoważnionego do wydawania paszportów – korekt wpisu po uprzednim uprawdopodobnieniu przez lekarza weterynarii popełnienia pomyłki ( w rejestrze, a nie w paszporcie )  . Jako „uprawdopodobnienie” należy rozumieć przesłanie przez lekarza wnioskującego o dokonanie korekty skanu lub zdjęcia strony paszportu, na której znajdują się korygowane informacje lub złożenie przez tego lekarza pisemnego oświadczenia, że dane które podaje do wpisania w system są identyczne z tymi zawartymi w przedmiotowym paszporcie  . Wprowadzona korekta musi być zgodna z oryginałem paszportu . Dotyczy to wszystkich korekt w systemie , a w szczególności  przypadków , gdy wprowadzane do systemu zmiany nie mają charakteru „ literówki” , a w sposób znaczący zmieniają treść dokumentu urzędowego jakim jest paszport dla zwierząt towarzyszących  : zmiana nazwiska właściciela, rasy zwierzęcia , numeru transpondera itp.
 1. Obowiązuje i musi być również przestrzegana zasada  wynikająca z & 4 i & 5 uchwały nr 55/2015/VI KRLW z dn. 29.09.2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych , zgodnie z którą :
 • zamówienie na druki paszportów nie może jednorazowo przekroczyć 25 sztuk,
 • realizacja zamówienia kolejnej partii druków paszportów możliwa jest w chwili wykorzystania wcześniej pobranych druków , przy czym dopuszcza się posiadanie na stanie przez zamawiającego maksymalnie 5 sztuk druków niewystawionych paszportów.
 1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna poinformowała, że w odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości  ze strony lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów otrzymała wykładnię prawną z Głównego Inspektoratu Weterynarii na temat wieku psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciwko wściekliźnie . Jest to wiek 12 tygodni .  W ślad za  tym w  Wetsystems dokonano modernizacji , zgodnie z którą wiek psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciwko wściekliźnie zmieniono z 3 miesięcy na 12 tygodni .

UBEZPIECZENIE OC I NNW na 2017 R.

Szanowni Państwo!

Jak co roku przekazuję Państwu ofertę Allianz dotyczącą ubezpieczenia lekarzy weterynarii – członków naszej Izby – w zakresie  Odpowiedzialności Cywilnej i/lub Następstw Nieszczęśliwych Wypadków– na okres 1 roku .

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny, jednak szczerze namawiam do skorzystania z tej oferty – zarówno ze względu na ryzyko związane z wykonywaniem naszego zawodu , jak i wzrastającą świadomość i roszczeniowość posiadaczy zwierząt.Zaznaczam, że Rada Lekarsko-Weterynaryjna po raz kolejny  wybrała ofertę ALLIANZ ze względu na dotychczasową dobrą współpracę, szczególnie w zakresie likwidacji szkód oraz fakt, iż  w przypadku ubezpieczenie OC podwojeniu uległa suma gwarancyjna a w ubezpieczeniu NNW podniesiona została suma ubezpieczenia.Do oferty Allianz dołączamy również stosowną deklarację , którą po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przekazać do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej , ul. Gietkowska 9 i , 10-170 Olsztyn   – pocztą, faksem ( 89-524-01-88 ) lub e-mailem : izbaolwet@op.pl w terminie do 20.01.2017 r.

Prezes W-MIL-W lek. wet. Zbigniew Wróblewski

oferta-oc-2017

oferta-nnw-2017

deklaracja

Konferencja „Nowoczesna chirurgia psów i kotów”

image001Program Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

(ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 24 stycznia 2017 r.)

KOMUNIKAT

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  W GIŻYCKU

K O M U N I K A T

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku poszukuje  lekarzy  weterynarii do pracy od dnia 01.01.2017 roku na warunkach umowy – zlecenia do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt  w trakcie uboju   do rzeźni  „ PINI BEEF BY PIEMONT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, Antonowo ul. Browarna 1, 11-500 Giżycko.

Giżycko, 18.11.2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Giżycku
Agnieszka Raczyńska

III Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

reklama-iii_kwmb

„Dobra praktyka – chirurgia psów i kotów” – KONFERENCJA

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Zakład Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt

oraz

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

zapraszają

na konferencję jubileuszową z okazji
25-lecia Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

„Dobra praktyka – chirurgia psów i kotów”

która odbędzie się 26 listopada 2016 r. w Warszawie,
w Auli I w budynku nr 24 im. Profesora Wiesława Bareja
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Nowoursynowskiej 159,
początek godzina 9.00.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy
(ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 22 listopada br.)

Środki odurzające i substancje psychotropowe – ZMIANA PRZEPISÓW

Środki odurzające i substancje psychotropowe

– zmiana przepisów dotyczących zgody na posiadanie i stosowanie

 w celach  medycznych

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierające środki odurzające  grup I-N, II-N , III-N i IV-N  lub  substancje psychotropowe grup II-P, III-P  i  IV-P  – wydane przed 1 lipca 2015 r.zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności , ale nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2017 r.

W związku z koniecznością występowania z nowymi wnioskami o  te zgody  – Warmińsko – Mazurski Inspektor Farmaceutyczny  prosi  o wcześniejsze   składanie wniosków w celu uniknięcia spiętrzenia spraw w końcu bieżącego roku , które może spowodować opóźnienia w wydawaniu zgody .

W załączeniu pismo Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Farmaceutycznego znak: WIFOL.021.160.2016 z dnia 26 października 2016 r.

Wniosek dostępny na stronie : http://www.bip.wif-olsztyn.pl

pismo-wif

Konferencja szkoleniowa i spotkanie integracyjne 26-27 listopada 2016 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych – Oddział w Białymstoku i Olsztynie

 

ZAPRASZAJĄ

członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

na

Konferencję szkoleniową

oraz

spotkanie integracyjne

 

które odbędą się w dniach 26-27 listopada 2016 r. (sobota-niedziela)

w Hotelu „Zamek Ryn ****” w Rynie, ul. Pl. Wolności 2

Program spotkania:

Sobota: 26.11.2016 r.

I. Konferencja n. t. „Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń: pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego” (szczegółowy program konferencji) – godz. 13.00 – 17.00

II. Integracja w Zbrojowni (kręgle, bilard, castle casino, piłkarzyki) – godz. 16.00 – 18.30

III. Uroczysta kolacja połączona z pokazem walk rycerskich – godz. 19.00 – 2.00

Niedziela: 27.11.2016 r.

IV. Śniadanie/Zakończenie spotkania – godz. 8.00 – 10.00

Zasady uczestnictwa:

 • Udział w konferencji szkoleniowej jest bezpłatny.
 • Ze względu na wymagania ze strony hotelu (konieczność posiadania identyfikatorów przez uczestników szkolenia) oraz wystawienie certyfikatów z punktami edukacyjnymi-prosimy o podanie danych do biura Izby (tel. 89/524 01 88 , e-mail: izbaolwet@op.pl)
  w terminie do 18.11.2016 r.
 • Koszt uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym wynosi: 250 zł/osobę (wraz z noclegiem).
 • Wpłat – zatytułowanych „składka specjalna” należy dokonywać na rachunek tut. Izby:      64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 lub w kasie Izby w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2016 r. – po uprzednim zgłoszeniu w biurze Izby.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 26 listopada 2016 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Północno -Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku i Olsztynie

 Z A P R A S Z A J Ą

na

Konferencję – szkoleniową:

„Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy weterynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń : pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla zdrowia publicznego” ,

która odbędzie się w dniu 26 listopada 2016 r. (sobota )

w Hotelu „Zamek Ryn****” w Rynie, Pl. Wolności 2

Program spotkania –     Sobota: 26.11.2016 r.  –     godz. 13,00 – 17,00

 1. Rozpoczęcie konferencji – powitanie Uczestników i zaproszonych Gości.
 2. Blok wykładowy, na którym będą poruszane następujące tematy :
 3. Część ogólna:
  1. Zwierzęta w aglomeracjach zamieszkałych przez człowieka, zwierzęta łowne i chronione prawem”. – dr Marian Szymkiewicz, Andrzej Ryś.
  2.  Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich w województwach: Warmińsko–Mazurskim i Podlaskim oraz źródła finansowania”dr Ewa Rumińska.
  3.  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ,aktualny stan prawny ze szczególnym   uwzględnieniem zwierząt nieudomowionych” – lek. wet. Ludwik Bartoszewicz – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
  4. Zagęszczenie populacji zwierząt nieudomowionych a zagrożenia epizootyczne„-   dr hab. Dariusz Zalewski – Łowczy Okręgowy.
  5. Zwierzęta nieudomowione, aktualne zagrożenia, rola Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wolnej praktyki„- lek wet Grzegorz Kleps.
  6. Problemy zachowań etycznych w przypadku zdarzeń ze zwierzętami nieudomowionymi w świetle Kodeksu Etyki Lekarza weterynarii”prof. dr hab. Józef Szarek.

 Część szczegółowa –  lekarsko – weterynaryjna: 

„Najczęstsze zdarzenia w relacjach człowiek – dzikie zwierzę, zasady postępowania”

 1. Postępowanie lekarsko –weterynaryjne ze zwierzętami egzotycznymi i nieudomowionymi– dr Mirosław Kalicki.
 2. „Problematyka doraźnego postępowania lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń z ptakami dzikimi– dr Ewa Rumińska.

Konferencja dofinansowana przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną. 

Tematyka konferencji  dedykowana jest  do wszystkich lekarzy weterynarii , którzy nawet nie zajmując się zawodowo zwierzętami nieudomowionymi mogą stanąć w obliczu nagłej konieczności udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej w sytuacji związanej z wypadkiem, zgłoszeniem lub inną interwencją  z udziałem dzikich zwierząt .

Dlatego zachęcam Koleżanki i Kolegów do udziału w tym szkoleniu , za które będą przyznawane punkty edukacyjne . 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na wymagania ze strony hotelu ( konieczność posiadania identyfikatorów przez uczestników szkolenia )  oraz wystawienia certyfikatów udziału i przyznania punktów edukacyjnych –  prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji i podanie swoich danych ( imię , nazwisko , miejsce wykonywania zawodu – pracy ) telefonicznie lub e-mailowo  na adres biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: izbaolwet@op.pl  , tel.   89/ 524-01-88

do dnia 18 listopada 2016 r.

Liczba miejsc ograniczona , rejestracja uczestników według kolejności zgłoszeń.

Ogłoszenia z PIW w Ełku

ogloszenie-piw-elk-w-ramach-podmiotu-leczniczego

ogloszenie-piw-elk