Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

PIW Ostróda – ogłoszenie o naborze do wyznaczeń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza potrzebę dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2021 r.

Ogłoszenie

Oświadczenie zleceniobiorcy

Druk – zgłoszenie wstępnej gotowości

 

Szczepienia na Covid-19

W związku z pytaniami dotyczącymi szczepień przeciw Covid-19 dla lekarzy weterynarii, poniżej przedstawiamy treść pism kierowanych przez Prezesa KRLW lek. wet. Jacka Łukaszewicza do Prezydenta RP oraz KPRM

Pismo_Prezydent_RP_-_szczepienia_lek._wet._p._covid

Pismo_do_M._Dworczyk_-_szczepienia_lek._wet._p._covid

 

Pismo GLW w sprawie BREXIT

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących osobom podróżującym z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

GLW przemieszczanie zwierząt do Wielkiej Brytani

GLW przemieszczanie zwierząt do Wielkiej Brytani – aktywne linki

Subwencja PFR – WAŻNE!

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Ci z Państwa, którzy skorzystali z subwencji z PFR mają obowiązek złożyć do banku oświadczenie o umocowaniu do tej umowy, pod rygorem wypowiedzenia przez PFR umowy i zwrotu środków w całości

Z komunikatu:

„(…)

Przedsiębiorcy (mikro-, mali, średni), którzy skorzystali z subwencji finansowej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR, do 31 grudnia 2020 r. są zobowiązani dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę subwencji i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy, była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od tego, kto złożył w imieniu przedsiębiorcy wniosek o udzielenie subwencji finansowej, konieczne jest dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego została zawarta umowa subwencji, stosownych dokumentów. (…)”

W razie wątpliwości rekomendujemy kontakt z bankiem, za pośrednictwem którego wnioskowaliście Państwo o subwencję by zweryfikować zakres brakujących informacji do dosłania do końca roku.

GTU – obowiązki oznaczania sprzedaży na dokumentach

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku wskazywania w plikach JPK_VAT kodów GTU w zakresie sprzedaży towarów i usług, przypominamy, że takowe oznaczenie winno znaleźć się na fakturach sprzedaży, tak by nasza Kancelaria mogła prawidłowo ująć daną sprzedaż w plikach JPK_VAT.

W przypadku podania kodu nieprawidłowego, jego braku lub użycia niezgodnie z grupą towarów/usług, nasza Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za błędy w plikach JPK_VAT, gdyż nie mamy możliwości, tylko na podstawie – czasem niekompletnego bądź nierozstrzygającego – opisu sprzedawanego towaru lub usługi na fakturze, dokonać samodzielnie takiej klasyfikacji tylko na bazie dokumentu. Zatem takie informacje powinniśmy otrzymać od Państwa. A w przypadku wątpliwości służymy niezmiennie wsparciem by omówić kwestie wątpliwe i doradzić w tym zakresie, po zapoznaniu się już szerzej ze wszystkimi wątpliwymi aspektami dotyczącymi danej sprzedaży.

UWAGA: Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych

Wobec zmiennych interpretacji i pojawiających się na bieżąco komunikatów na stronach m.in. Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, które śledzimy, informujemy także i uczulamy, na każdorazowe wskazanie także kodu TP, dla tych transakcji, w których realizowana jest sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych. Komunikaty dotyczące obowiązków w tym zakresie odnoszą się wprost do przepisów ustawy o VAT (art. 32 ust. 2 pkt 1), które z kolei odnoszą podatnika do definicji powiązań w ustawie o podatku dochodowym (art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT). I tu ponownie to Państwa każdorazowo prosimy o ocenę i także wskazanie na fakturze dodatkowego kodu TP, czy podmioty, na rzecz których świadczycie Państwo usługi spełniają przesłanki definicyjne zawarte w tych przepisach. Poniżej przypominamy definicję podmiotów powiązanych z ustawy oraz dodatkowo link do strony rządowej, która wyjaśnia jak podchodzić nie tylko do tych powiązań ale i kwestii stosowania kodów GTU:

(z ustawy PIT):

” (…)

podmiotach powiązanych – oznacza to:

 1. a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

 1. c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 2. d) podatnika i jego zagraniczny zakład. (…)”

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu

pyt. 7:  Jakie są ogólne zasady stosowania oznaczenia TP?

Oznaczenie TP dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług (o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT). Należy je stosować dla transakcji ujmowanej w ewidencji sprzedaży, która zawiera co najmniej dane dotyczące podstawy opodatkowania – jeżeli takie powiązania występują.

Wskazany przepis ustawy VAT odnosi się również do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT.

Ocena występowania powiązań, które wymagają stosowania znacznika TP, powinna odbywać się każdorazowo w momencie dostawy towarów lub wykonania usługi, względnie w przypadku zaliczki – na moment jej otrzymania (zapłaty).

TP może dotyczyć np.:

 • dokumentu zbiorczego, oznaczanego dodatkowo „WEW”, który obejmuje transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur, lub
 • nieodpłatnego przekazania towarów, lub
 • nieodpłatnego świadczenia usług zrównanych na potrzeby VAT z odpłatną dostawą/odpłatnym świadczeniem usług.

Jeśli dokument zawiera zarówno transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i transakcje z innymi podmiotami, wystarczy oznaczyć cały dokument znacznikiem TP.

Uwaga, pragniemy zwrócić uwagę na szereg wątpliwości, przy ustalaniu powiązań (szczególnie z członkami rodzin) – zalecamy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami!

Ustalanie powiązań pomiędzy podmiotami może być bardzo problematyczne, szczególnie przy powiązaniach rodzinnych i osobowych.

Poniżej prezentujemy w tym zakresie wyjaśnienia, które mogą pomóc przy ocenie powiązań, jednakże cały czas nie ma tu jednoznacznych interpretacji – ocena i decyzja, co do oznaczania transakcji powiązanych leży zatem po stronie Państwa.

Podmioty powiązane zostały zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak wskazano powyżej. Powiązania mogą występować zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi. Najczęściej występujące powiązaniami dotyczą kapitału bądź osób.

Uzupełniająco:

przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć:

Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

– udziałów w kapitale lub

– praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

– udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych (powiązanie kapitałowe), lub

– faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (powiązanie osobowe), lub

– pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (powiązanie rodzinne).

Pokrewieństwo może występować zarówno w linii prostej, jak i bocznej a ustala się je według liczby urodzeń koniecznej do powstania pokrewieństwa. W prawie cywilnym oraz podatkowym występują pojęcia takie jak krewni wstępni i krewni zstępni. Krewni wstępni to przodkowie spokrewnieni w linii prostej- rodzice, dziadkowie itd. Krewni zstępni  to określenie potomków w linii prostej- np. dzieci. W linii prostej pokrewieństwa mamy zstępnych i wstępnych do których zaliczamy:

ojca/ matkę (krewni wstępni pierwszego stopnia)

dziadka/ babcię (krewni wstępni drugiego stopnia)

dziecko (zstępny pierwszego stopnia)

wnuka/ wnuczkę (zstępni drugiego stopnia)

Pradziadkowie, prawnuki i kolejne pokolenia należy przyporządkować do następnych stopni pokrewieństwa (nie oznaczamy symbolem TP).

W linii bocznej pokrewieństwa mamy natomiast:

brata/ siostrę (krewni drugiego stopnia)

Bratanek, bratanica, siostrzeniec oraz siostrzenica to krewni trzeciego stopnia (nie oznaczamy symbolem TP).

Powyżej wspomniany kodeks wyjaśnia również określenie powinowactwa, które należy rozumieć jako stosunek łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Zgodnie z art. 618 §  1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo rozwodu małżeństwa oraz linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa. Między małżonkami należy zatem postawić znak równości, co oznacza, że jeżeli ojciec jest dla mnie wstępnym pierwszego stopnia w linii prostej to dla naszego małżonka również z tym, że nie wstępnym a powinowatym. Analogicznie jeżeli rodzeństwo naszego małżonka to dla nas krewni drugiego stopnia w linii bocznej to dla nas będzie to powinowaty drugiego stopnia w linii bocznej (szwagier lub szwagierka).

Podsumowując, zgodnie z art. 618 KRiO:

teść i teściowa to powinowaci pierwszego stopnia w linii

prostej, szwagier i szwagierka to powinowaci drugiego stopnia w linii bocznej.

Przykłady podmiotów powiązanych:

Spółka cywilna osób fizycznych X posiada udziały w spółce z o.o. Y w wysokości 30% – powiązanie kapitałowe.

Spółka X posiada 30% udziałów w spółce Y (powiązanie kapitałowe bezpośrednie) i 26% udziałów w spółce Z (powiązanie kapitałowe bezpośrednie. Spółka Y i Z są ze sobą powiązane w sposób pośredni.

Pan K (osoba fizyczna) posiada 27% udziału spółce kapitałowej Z – powiązanie kapitałowe.

X i Y (osoby fizyczne) pozostają w związku małżeńskim. Każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i dokonują pomiędzy sobą transakcji gospodarczych – powiązanie rodzinne.

Pani X w ramach JDG przeprowadza transakcje handlowe z Panią Y również JDG. Y jest siostrą męża X – powiązanie rodzinne.

Pan Z prowadzi JDG w postaci firmy  i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, który również prowadzi JDG – powiązanie rodzinne

Spółka z o.o. A w stosunku do spółki z o.o. C, w przypadku gdy przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki C jest X będący jednocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce A – powiązanie osobowe

„Y” prowadzący JDG w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Z”, której jest wspólnikiem – powiązanie osobowe

ZMIANY W PRZEPISACH 2021 – WAŻNE!!!!

Szanowni Państwo,

rok 2021 to kolejny rok planowanych zmian w prawie podatkowym i przepisach dotykających prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych zmian i nowości.

 1. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS na nowym druku ZUS RUD

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Zgodnie z art. 22 ww. ustawy płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia każdej  umowy na  nowym druku  ZUS RUD.

 1. Pracownicze plany kapitałowe PPK

Kogo dotyczy obowiązek:

 • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

https://www.gov.pl/web/finanse/ppk-pracownicze-plany-kapitalowe

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków:

 • Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%;
 • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
 • Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:
 • jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
 • coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.
 • Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi, jak: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

https://www.mojeppk.pl/

Wdrażać PPK nie muszą:

 • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
 • podmioty zatrudniające będące osobą fizyczną, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Od 1 stycznia 2021

IV etap wprowadzenia PPK – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Terminy zawarcia umów:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych:
 • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
 • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
 • dla pozostałych podmiotów:
 • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
 • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.
 1. Zmiana (wzrost) płacy minimalnej 

Przyjęte  przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zakłada, że minimalne pensje w przyszłym roku wzrosną o 200 złotych, do poziomu 2800 złotych [netto 2061,67 zł]. Oznacza to wzrost o 7,7 proc. rok do roku. Minimalne pensje – w relacji do prognozowanego na 2021 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) – osiągną w przyszłym roku poziom 53,2 proc.

Minimalna stawka godzinowa w górę

W przyszłym roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za prace. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł, w przyszłym wzrośnie do poziomu 18,3 zł [ netto 12,00 zł].

https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/4686321,Placa-minimalna-w-2021-r.html

Życzenia

Prezentacja1

Organizacja pracy Biura w okresie świąteczno-noworocznym

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA INFORMUJE, ŻE W DNIACH:

24 GRUDNIA 2020 R. ORAZ  31 GRUDNIA 2020 R.

BIURO IZBY BĘDZIE NIECZYNNE. 

Za utrudnienia przepraszamy.

BADANIE ZWIERZĄT W KIERUNKU SARS-COV-2

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Badanie zwierząt w kierunku sars-cov-2

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 14.12.2020 r.