Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza w  sprawie II etapu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii 

– w trybie korespondencyjnym 

Zakończony został I etap wyborów w postaci zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii naszej Izby.

Ostateczna lista zgłoszonych i przyjętych kandydatów – dla każdego rejonu wyborczego odrębnie – została ogłoszona na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: www.wmilwet.pl

Aktualnie wchodzimy w  II etap wyborów  tj. wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii.

Okresy głosowania w poszczególnych rejonach wyborczych ustaliła Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w UCHWALE nr 980/2021/VII z dnia 1 lipca 2021 r.

Głosowanie odbywa się w trybie korespondencyjnym – NIE MOŻNA GŁOSOWAĆ INTERNETOWO. 

Wybory odbędą się w tych rejonach wyborczych, w których w I etapie zgłoszono do Okręgowej Komisji Wyborczej przynajmniej 1 kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Do każdego lekarza weterynarii przypisanego do  rejonu, w którym odbędą się  wybory zostanie wysłany list  – za pośrednictwem Poczty Polskiej  – z następującą zawartością:

 • zawiadomienie o okresie i sposobie głosowania w  Jego rejonie wyborczym,
 • karta do głosowania z nazwiskami zgłoszonych w tym rejonie kandydatów,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 • dwie koperty, w tym zewnętrzna  (większa) do przesłania drogą korespondencyjną /przekazania głosu do Okręgowej Komisji Wyborczej oraz mniejsza – do umieszczenia w niej karty do głosowania,
 • instrukcję dotyczącą głosowania drogą korespondencyjną. 

GŁOSOWANIE : 

 1. Członek rejonu wyborczego głosuje w drodze korespondencyjnej poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) oddaje głos. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań  na karcie do głosowania jest większa od  liczby mandatów określonej w karcie do głosowania, lub karta została przedarta w całości albo przekreślona.
 2. Kartę do głosowania umieszcza się w kopercie wewnętrznej (mniejszej), oznaczonej napisem: „Koperta na kartę do głosowania”.
 3. Zamkniętą kopertę do głosowania umieszcza się w kopercie zewnętrznej (większej), do której obok zamkniętej mniejszej koperty z głosem wkłada się również podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu (brak tego oświadczenia skutkuje potraktowaniem danego głosu  jako głos nieważny).
 4. Całość, to jest kartę do głosowania w zamkniętej małej kopercie oraz podpisane oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu umieszcza się w kopercie zwrotnej (większej), którą przekazuje się lub przesyła korespondencyjnie do Okręgowej Komisji Wyborczej (na adres tut. Izby) w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w piśmie i uchwale Rady (decyduje data otrzymania przez Okręgową Komisję Wyborczą).
 5. Okręgowa Komisja Wyborcza prowadzi ewidencję wpływających kopert zwrotnych oraz przechowuje je nienaruszone w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych, a następnie przekazuje w zabezpieczonej ogólnej kopercie przewodniczącemu właściwej komisji skrutacyjnej.
 6. Komisje skrutacyjne– powołane przez Radę Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na mocy UCHWAŁY nr 982/2021/VII z dnia 1 lipca 2021 r. zostały przypisane do obsługi ściśle określonych rejonów wyborczych – zgodnie z UCHWAŁĄ RADY nr 981/2021/VII z dn. 1 lipca 2021 r. Każda z nich – odrębnie dla każdego rejonu wyborczego:
 • na podstawie kopert zewnętrznych – ustala liczbę osób, które wzięły udział  w głosowaniu (stwierdza czy osiągnięto wymagane kworum tj. czy w głosowaniu udział wzięła przynajmniej połowa lekarzy przypisanych do rejonu wyborczego),
 • po otwarciu kopert zewnętrznych sprawdza czy w kopercie jest podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, (głos bez tego oświadczenia jest nieważny),
 • małe koperty z kartami do głosowania umieszcza w urnie,
 • dokonuje przeliczenia głosów (z małych kopert) i ustala wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów w rejonie wyborczym. 

Swój głos – oddany wyłącznie w sposób opisany powyżej – należy przekazać do Okręgowej Komisji Wyborczej poprzez:

– przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

– przekazanie (osobiście  lub w  inny sposób)  do  Okręgowej Komisji Wyborczej  tj. do siedziby Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9 i. 

Ponadto w większości rejonów wyborczych zorganizowane zostaną punkty odbioru głosów, zorganizowane i nadzorowane przez Okręgową Komisję Wyborczą. Szczegóły w tym zakresie zostaną wskazane w pismach – materiałach wyborczych,  które zostaną wysłane do wszystkich lekarzy wet. biorących udział w wyborach delegatów.

 

A P E L 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Jeżeli w wyżej wskazanym terminie w rejonie wyborczym w wyborach delegatów  weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu – Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna ustali drugi, ostateczny termin wyborów – z zachowaniem i powtórzeniem  pełnej procedury. Będzie to dodatkowy koszt (pokrywany ze składek członkowskich), a  ponowny brak udziału przynajmniej połowy członków rejonu  wyborczego w II terminie spowoduje brak reprezentacji rejonu wyborczego w organach Izby na kolejne 4 lata, a przede wszystkim zawiedzione zostaną  oczekiwania  zarówno  zgłaszających  jak i  kandydatów. Jednak największą stratę  poniesiemy my wszyscy, ponieważ zmarnujemy szansę włączenia  do  działania w Samorządzie tych Koleżanek i Kolegów,  którzy  kandydując zadeklarowali  chęć wspólnej pracy  na rzecz zawodu. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Informuje, że:

 1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii odbędą się w następujących rejonach wyborczych:

Nr 1 – obejmującym powiat  bartoszycki,

Nr 2 – obejmującym powiat braniewski,

Nr 3 – obejmującym powiat działdowski,

Nr 4 – obejmującym Miasto Elbląg,

Nr 5 – obejmującym powiat elbląski (bez Miasta Elbląg),

Nr 6 – obejmującym powiat ełcki,

Nr 8 – obejmującym powiat gołdapski,

Nr 9 – obejmującym powiat iławski,

Nr 10 – obejmującym powiat kętrzyński,

Nr 11 – obejmującym powiat lidzbarski,

Nr 12 – obejmującym powiat mrągowski,

Nr 14 – obejmującym powiat nowomiejski,

Nr 15 – obejmującym powiat olecki ,

Nr 16 – Olsztyn grodzki  I (UWM i PAN) ,

Nr 17 – Olsztyn grodzki II (Inspekcja Weterynaryjna),

Nr 18 – Olsztyn grodzki III (zakłady lecznicze dla zwierząt),

Nr 19 – Olsztyn grodzki IV (pozostali lek. wet. z M. Olsztyna, których nazwiska zaczynają się od litery A-Ł)

Nr 22 – Olsztyn ziemski, obejmujący powiat olsztyński bez m. Olsztyna,

Nr 23 – obejmujący powiat ostródzki,

Nr 24 – obejmujący powiat piski,

Nr 25 – obejmujący powiat szczycieński,

Nr 26 – obejmujący powiat węgorzewski.

 1. Z powodu braku zgłoszeń kandydatów na delegatów wybory nie odbędą się w rejonach wyborczych:

Nr 7 –  obejmującym powiat giżycki,

Nr 13 – obejmującym powiat nidzicki,

Nr 20 – Olsztyn grodzki V, obejmujący lekarzy wet. z  M. Olsztyna, nie wykonujących zawody w nauce, Inspekcji Wet., ani w wolnej praktyce, których nazwiska rozpoczynają się od M –Ż.

Listy kandydatów w poszczególnych rejonach wyborczych – w załączniku.

Listy kandydatów na delegatów 2021

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej – Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Nowe możliwości – Karty sportowo-rekreacyjne – FORMULARZ KONTAKTOWY

FitProfit to więcej niż sport!

Flagowy produkt, czyli karta FitProfit, to nie tylko brak limitów na wejścia do ok 3500 obiektów w całej Polsce, to również rabaty na inne usługi jak np. catering dietetyczny, zabiegi kosmetyczne, masaże, SPA, kursy językowe, zabiegi stomatologiczne i wiele innych usług nie związanych tylko ze sportem.

Liczba wejść z miesiącu nieograniczona!

https://www.fitprofit.pl/

Więcej informacji o rabatach można znaleźć na naszej stronie https://www.fitprofit.pl/rabaty

Polecamy również zainstalować naszą aplikację FitProfit co bardzo ułatwi wyszukiwanie obiektów i rabatów.

Posiadaczy Karty FitProfit zachęcamy do sprawdzenia naszej aplikacji FitProfit, gdzie można znaleźć:

 • Mapa obiektów w okolicy (obiekty sportowe i rabaty)
 • Przepyszne przepisy na zdrowe posiłki
 • Dieta dopasowana do potrzeb  z gotową listą zakupów
 • Artykuły FitHero
 • Motywacyjne filmiki nie tylko dla ciała, ale i ducha

Do programu można dołączyć osobę towarzyszącą, a także młodszych uczestników do 15 roku życia – FitHero Junior 

Dzieci mogą skorzystać z dwóch opcji karty aktywności : basen oraz karta pełna, gdzie mogą uczęszczać np. na zajęcia taneczne.

FitSport – jeśli lubisz tylko sport!

https://www.kartafitsport.pl/

Jeśli posiadasz kartę FitSport lub FitProfit  pamiętaj, że masz możliwość zakupu karty dla osoby towarzyszącej lub dziecka .

Dzięki temu możesz razem z dziećmi rozwijać aktywność sportową.

 

Wszystkich zainteresowanych członków W-MIL-W prosimy o przesłanie zgłoszenia przez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytaj więcej »

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 1 lipca 2021 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 28.06.2021 r.

Wybory 2021 – Apel Prezesa Rady W-MIL-W

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zwracam się do wszystkich członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o aktywne włączenie się do działań związanych z korespondencyjnymi wyborami delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii naszej Izby. 

Jesteśmy w trakcie I etapu wyborów i mimo upływu czasu  wyniki nie są zadowalające. Wciąż mamy rejony wyborcze, w których nie  zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata. A przecież możemy wybrać 1 delegata na każdych 6 członków rejonu wyborczego, natomiast zgłoszeń może być jeszcze więcej.

Wszyscy członkowie Izby otrzymali informacje o sposobie postępowania, druki zgłoszeń i spis członków rejonu wyborczego.

Bardzo proszę zapoznać się z tymi materiałami, porozmawiać z Koleżankami i Kolegami i zgłosić tego, kto będzie chciał i w  Państwa przekonaniu będzie umiał reprezentować zawód i środowisko oraz jego problemy w organach naszej lub Krajowej Izby . Można też zgłosić siebie.

Wszyscy razem tworzymy samorząd zawodowy i nikt za nas ani dla nas nie rozwiąże naszych problemów. Poza tym nikt nie zna ich lepiej niż my sami.

Jestem przekonany, że jest wśród nas wiele osób, którym  naprawdę zależy na poprawie tego, co dzieje się aktualnie  i co może grozić naszemu zawodowi. Spróbujmy dotrzeć do nich, porozmawiać i  zgłosić ich kandydaturę.

Termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd naszej Izby  mija 24 czerwca 2021 r. i liczę, że  do tego czasu Okręgowa Komisja Wyborcza otrzyma  z każdego rejonu wyborczego zgłoszenia wielu godnych kandydatów.

W lipcu rozpoczniemy II etap wyborów i wówczas konieczna będzie jeszcze większa mobilizacja nas wszystkich. Otrzymają Państwo karty do głosowania zawierające listę kandydatów zgłoszonych w I etapie oraz szczegółową instrukcję głosowania. Jednak aby wybory były ważne – konieczny jest  powszechny udział w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby lekarzy weterynarii w danym rejonie wyborczym. Jeżeli nie osiągniemy tego minimalnego udziału w głosowaniu, to wybory trzeba będzie przeprowadzić w drugim terminie, z powtórzeniem całej procedury  i angażowaniem dodatkowych, niemałych kosztów pokrywanych z Państwa składek członkowskich.  Jeżeli i tym razem udział głosujących lekarzy wet. nie przekroczy połowy wszystkich przypisanych do rejonu wyborczego – zgłoszeni przez Państwa kandydaci nie zostaną wybrani, a włożony trud i potencjał ludzki zostanie zmarnowany. W rezultacie dany rejon wyborczy zostanie bez jakiejkolwiek reprezentacji na kolejną 4-letnią kadencję.

Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany  że do tego nie dojdzie, ale to zależy wyłącznie od Państwa zaangażowania, poczucia solidarności  i odpowiedzialności zawodowej.

Prezes Rady – lek. wet. Zbigniew Wróblewski 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Wybory na kadencję 2021-2025 – I etap

– zgłaszanie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii 

Okręgowa Komisja Wyborcza Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie uprzejmie informuje, że :

 1. W 2021 roku kończy się VII kadencja samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, co oznacza konieczność przeprowadzenia w 2021 r. wyborów na okres kolejnej kadencji 2021- 2025.
 2. Pierwszym etapem jest wybór delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, który ze względu na panującą pandemię COVID-19 i nałożone obostrzenia nie może odbyć się na zebraniach wyborczych zwoływanych w rejonach wyborczych.
 3. Dlatego – na mocy uchwały nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI KRLW z dn. 28.09.2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w 2021 r. odbędą się w trybie korespondencyjnym.
 4. Obszar Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został podzielony – identycznie jak w poprzednich wyborach – na 25 rejonów wyborczych, obejmujących obszary 19 powiatów, przy czym z pow. olsztyńskiego wydzielono miasto Olsztyn (podzielone na 5 rejonów grodzkich), a z powiatu elbląskiego wydzielono miasto Elbląg, tworząc 1 rejon grodzki.
 5. Dla poszczególnych rejonów wyborczych Rada utworzyła listy lekarzy weterynarii należących do tego rejonu, przy czym – zgodnie z & 12 wyżej wskazanego Regulaminu wyborów … – na liście danego rejonu umieszcza się członków Izby :
 • wykonujących zawód na obszarze rejonu wyborczego,
 • zamieszkałych na terenie rejonu wyborczego, nie wykonujących zawodu.
 1. Wybory zostaną przeprowadzone w dwóch etapach tj.
 • Wyłonienie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii (2-30.06.2021 r.),
 • Wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii (05.07. 2021 – 30.09.2021),

co  zostało ustalone w harmonogramie wyborów, uchwalonym przez Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Aktualnie rozpoczyna się  I etap  tj. zgłaszanie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii. 

 1. Do wszystkich lekarzy weterynarii w poszczególnych rejonach wyborczych wysłane są listy polecone zawierające informacje dotyczące wyborów korespondencyjnych, zasady zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd, wykaz lekarzy wet. w rejonie wyborczym oraz formularz zgłoszenia kandydata.
 2. W celu zgłoszenia kandydata na delegata należy wypełnić załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA delegata oraz  dostarczyć go do siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej (siedziba Izby w Olsztynie, przy ul. Gietkowskiej 9 i) w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do biura Izby).
 3. Przesłanie zgłoszenia może nastąpić :
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • Poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy tut. Izby: izbaolwet@izbaolwet.pl
 • Poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w biurze Izby w Olsztynie, Gietkowska 9 i, 10-170 Olsztyn.
 1. Zgłoszenie – zgodnie z załączonym wzorem – powinno zawierać:
 • Imię i nazwisko kandydata,
 • Numer prawa wykonywania zawodu kandydata,
 • Oznaczenie rejonu wyborczego,
 • Nazwisko i imię oraz podpis i numer prawa wykonywania zawodu zgłaszającego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie – jeżeli zgłaszający ma możliwość uzyskania takiego oświadczenia.

W przypadku osobistego zgłoszenia swojej kandydatury oświadczenie nie jest wymagane.

Okręgowa Komisja Wyborcza może wezwać zgłaszającego do uzupełnienia braków formalnych w zgłoszeniu. 

Niezależnie od sposobu dokonania- dostarczenia  zgłoszenia, nie będą uwzględniane zgłoszenia, które nie wpłyną do Biura w terminie do 24.06.2021 r. lub, w których braki formalne nie zostaną uzupełnione do  dnia 28.06.2021 r. 

Liczba kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd  w rejonie jest nieograniczona, przy czym  wybory nie odbędą się w tych rejonach, w których nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym czasie żadna kandydatura. 

Na podstawie zebranych zgłoszeń Okręgowa Komisja Wyborcza – w terminie do 30 czerwca 2021 r. – ustali – w poszczególnych rejonach wyborczych  –  listy kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd  lekarzy weterynarii. 

Wszelkie informacje, przepisy, dokumenty i formularze dotyczące WYBORÓW KORESPONDENCYJNYCH znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: www.wmilwet.pl w zakładce „Aktualności”. Będą one uzupełniane na bieżąco. 

Załączniki:

 1. REGULAMIN WYBORÓW do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów – stanowiący zał . do uchwały nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dn. 21.01.2021 r.
 2.  WYKAZ REJONÓW WYBORCZYCH na obszarze W-MIL-W.
 3. WYCIĄG Z UCHWAŁY nr 904/2021/VII Rady W-MIL-W z dn. 11.03.2021 r. w sprawie ustalenia proporcji w jakiej dokonuje się wyboru delegata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii.
 4. SKŁAD OSOBOWY Okręgowej Komisji Wyborczej.
 5. HARMONOGRAM działań w zakresie przeprowadzenia wyborów w 2021 r.
 6. FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA na delegata na okręgowy zjazd lekarzy wet.

 Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Wyborczej

WYBORY na VII kadencję (2021 – 2025) – AKTUALIZACJA DANYCH

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominam  wszystkim członkom Izby o obowiązku powiadamiania Rady o każdej zmianie danych, w tym m.in. dotyczących miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji oraz miejsca wykonywania zawodu – w terminie najpóźniej 30 dni od dnia powstania zmiany. Obowiązek ten wynika z art.17 ust.1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych   ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140 z późn. zm. )  i jest aktualnie bardzo istotny, ponieważ:

 1. W 2021 roku kończy się VII kadencja samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, co oznacza konieczność przeprowadzenia w 2021 r. wyborów na okres kolejnej kadencji 2021- 2025.
 2. Pierwszym etapem jest wybór delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, który ze względu na panującą pandemię COVID-19 i nałożone obostrzenia nie może w 2021 r. odbyć się na zebraniach wyborczych zwoływanych w rejonach wyborczych.
 3. Dlatego – na mocy uchwały nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI KRLW z dn. 28.09.2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów  – wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w 2021 r. odbędą się w trybie korespondencyjnym.
 4. Obszar Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został podzielony – identycznie jak w poprzednich wyborach – na 25 rejonów wyborczych, obejmujących obszary 19  powiatów, przy czym z pow. olsztyńskiego wydzielono miasto Olsztyn  (podzielone na 5 rejonów grodzkich), a z powiatu elbląskiego wydzielono miasto Elbląg, tworząc tam 1 rejon grodzki.
 5. Dla poszczególnych rejonów wyborczych Rada tworzy listy lekarzy weterynarii należących do tego rejonu, przy czym – zgodnie z & 12 wyżej wskazanego Regulaminu wyborów … – na liście danego rejonu umieszcza się członków Izby:
 • wykonujących zawód na obszarze rejonu wyborczego,
 • zamieszkałych na terenie rejonu wyborczego, nie wykonujących zawodu.

W tych okolicznościach zaniechanie  przez członka Izby powiadomienia Rady o zmianie danych o miejscu zamieszkania i adresie lub miejscu wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Albowiem brak aktualnych danych może w konsekwencji pozbawić Radę możliwości umieszczenia członka Izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również spowodować brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi Izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym.

 Prezes Rady lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Wakacje! Spędź je aktywnie z FitProfit i FitSport!

Już od 29 maja będą mogli Państwo dbać o siebie w ulubionych siłowniach, basenach czy klubach fitness. Zachęcamy również do pobrania „Rekreacyjno-sportowego przewodnika FitProfit/FitSport” i sprawdzenia, gdzie można korzystać z kart podczas wakacji.

Zespół VanityStyle

Wakacje_z_FitProfit_i_FitSport

Lato_2021_FitProfit_FitSport

 

 

Ogłoszenie – Praca

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu:

Treść ogłoszenia

Szkolenie online dla lekarzy weterynarii z zakresu : BIOASEKURACJA W PRAKTYCE

Realizując  oczekiwania i zapotrzebowanie  lekarzy weterynarii, wynikające z aktualnej sytuacji, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje bezpłatne szkolenie online nt. BIOASEKURACJI  w  PRAKTYCE, obejmujące m.in. takie zagadnienia jak:

 • błędy i ich następstwa,
 • profity ze skutecznej bioasekuracji,
 • HPAI,
 • ASF,
 • Salmonelloza,
 • bioasekuracja jako funkcjonujący system, a nie doraźne czynności.

Szkolenie jest adresowane zarówno do lekarzy urzędowych jak i z wolnej praktyki.

Termin:  20.05.2021 r. – godzina 10.00, a przewidywany czas trwania ok. 2 godziny. 

Szkolenie przeprowadzą :

 1. dr hab., prof. UWM Tadeusz Bakuła – Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM,
 2. lek. wet. Andrzej Bartosz Bartoszewicz

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale wymaga dostępu do komputera.

Liczba uczestników – 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie  lekarzy weterynarii  do udziału w szkoleniu prosimy składać w formie elektronicznej do biura tut. Izby – na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl w terminie do godz. 11,00 w dniu 14 maja 2021 r. 

W zgłoszeniu prosimy podać :

– imię i nazwisko lekarza weterynarii,

– miejsce wykonywania zawodu,

– aktualny adres e-mail ( do przesłania linka ),

– nr telefonu kontaktowego.

W przypadku większej liczby chętnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej edycji szkolenia, którego termin będzie ustalony odrębnie, a zainteresowani zostaną o nim powiadomieni indywidualne.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 Lek. wet. Zbigniew Wróblewski