Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE ORAZ CZIPOWANIE DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Osoby przyjeżdżające z terytorium Ukrainy ze zwierzętami niespełniającymi wszystkich wymagań mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz czipowania zwierząt w następujących zakładach leczniczych po uprzednim kontakcie telefonicznym:

1. Vector Gabinet Weterynaryjny

ul. Kardynała Stefa Wyszyńskiego 20

10-455 Olsztyn

tel. 507 162 999

 

2. Gabinet Weterynaryjny Medvet Marcin Ratyński

ul. partyzantów 36

10-401 Olsztyn

tel. 608 411 343

 

3. Przychodnia Weterynaryjna „4 Łapy”

ul. Mazowiecka 11/1a

10-699 Olsztyn

tel. 600 970 721

+48 89 541 88 47

 

Dodatkowo prosimy o każdorazowy kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie w celu wydania pozwolenia pod numerami telefonów:

+48 89 533 14 11;

787 508 530;

605 219 509

WJAZD Z UKRAINY DO POLSKI ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

W związku z sytuacją na Ukrainie Główny Lekarz Weterynarii wprowadził tymczasowe procedury dotyczące wjazdu do Polski podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi.
Podróżni będą proszeni o deklarowanie posiadania zwierzęcia (w szczególności psa, kota lub fretki) i o zastosowanie się do informacji udzielanych przez funkcjonariuszy celnych i urzędowych lekarzy weterynarii na przejściach granicznych.

Informacje

GIW: NOWE ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI Z UKRAINY

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego zawierające nowe zasady postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi, które przyjeżdżają do Polski z terytorium Ukrainy.

Pismo GLW

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, w załączeniu przesyła ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r.

Treść ogłoszenia

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie praktycznych aspektów realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

W następstwie ustaleń poczynionych z Głównym Lekarzem Weterynarii, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej informuje o praktycznych rozwiązaniach sposobu realizacji procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego, które umożliwią wykorzystanie istniejących uwarunkowań prawnych i organizacyjnych i znacząco przyśpieszą i usprawnią działania na rzecz realizacji czynności urzędowych związanych z w/w procedurą.

  1. W sytuacji kiedy uchodźca z ogarniętej wojną Ukrainy jest w stanie w momencie przekraczania granicy wskazać adres miejsca pobytu zwierzęcia na terenie Polski, w miejscu docelowym utrzymywania/izolacji zwierzęcia Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza lekarza weterynarii na podstawie art. 16 ust.1a lit. a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt) jednocześnie posiadającego upoważnienie do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał, nabyte w następstwie uchwały wydanej przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną,

Wyznaczenie w powyższej formie umożliwi wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją zakresu wyznaczenia przez jedną osobę tj.:

– oznakowanie zwierzęcia (jeśli brak jest transpondera lub jest nieczytelny)

-zaszczepienie przeciwko wściekliźnie (jeśli szczepienia nie można udokumentować lub jest nieważne)

– pobranie krwi do badania serologicznego w kierunku oznaczenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonanego przez zatwierdzone laboratorium,

-wydanie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów tj. paszportu w rozumieniu art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w części 1 załącznika III do rozporządzenia 577/2013.

Umożliwi to także wykorzystanie infrastruktury i sprzętu posiadanego w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt w tym: aplikatorów z mikrochipem, szczepionek przeciwko wściekliźnie, druków paszportów, strzykawek, igieł etc. co znacząco przyśpieszy realizację czynności urzędowych.

Wszystkie koszty poniesione przez wyznaczonego lekarza weterynarii celem rzetelnego wykonania zlecenia podlegają zwrotowi przez wyznaczającego PLW w ramach zwrotu udokumentowanych kosztów tj. zakupu aplikatora z transponderem, szczepionki oraz innych wyrobów medycznych etc.

Wynagrodzenie wyznaczonych przez PLW lekarzy weterynarii, świadczących usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie wynosi 15 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii za dokonanie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2005 Nr 99 poz.828). Wynagrodzenie to wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

Opłata za wystawienie paszportu w kwocie 100,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz.U. z 2015 poz.1574) ponoszona jest finalnie przez powiatowego lekarza weterynarii, którego obciąża tym kosztem wyznaczony lekarz weterynarii.

Poniesione przez wyznaczonego lekarza weterynarii koszty wykonania analizy laboratoryjnej badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania są także refundowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Reasumując, wyznaczenie lekarza weterynarii, świadczącego usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, posiadającego upoważnienie do wydawania paszportów i pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem, aby pomóc organom Inspekcji Weterynaryjnej w realizacji tymczasowej procedury Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Komunikat wytyczne- dotyczące sposobu postępowania z psami z Ukrainy

 

 

APEL DO POLSKICH LEKARZY WETERYNARII

APEL

PREZESA KRL-W DO POLSKICH LEKARZY WETERYNARII

Koleżanki i Koledzy !

Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją na naszej wschodniej granicy związaną z agresją Rosji na niepodległą Ukrainę oraz napływem setek tysięcy uchodźców. Ponownie wyrażamy solidarności z walecznym narodem ukraińskim.

Polskie społeczeństwo oraz rząd robią obecnie wszystko, aby sprostać ogromnemu wyzwaniu jakim jest pomoc uchodźcom przekraczającym granicę. Osoby te bardzo często zabierają ze sobą zwierzęta towarzyszące. Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE, które nie posiadają kompletu niezbędnych do tego dokumentów weterynaryjnych. Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko wwozu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, a także zminimalizowanie przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania osób przez granicę zewnętrzną UE.

Zwierzęta towarzyszące na granicy są – na koszt Państwa – szczepione przeciwko wściekliźnie i znakowane poprzez implantację transpondera. W tej chwili wykonują te czynności dyżurujący na granicy nasze koleżanki i koledzy z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Niestety wobec napływu dziesiątków tysięcy uchodźców i setek zwierząt towarzyszących konieczna jest pomoc lekarzy weterynarii z całej Polski.


Dlatego w porozumieniu z Pawłem Niemczukiem Głównym Lekarzem Weterynarii zwracam się z Apelem do wszystkich lekarzy weterynarii chętnych do wsparcia naszych koleżanek i kolegów pracujących na granicy Ukrainy o przesłanie na adres mailowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej vetpol@vetpol.org.pl swoich imion i nazwisk wraz z numerem prawa wykonywania zawodu oraz danymi kontaktowymi (numer telefonu).

Zebrane dane zostaną przesłane do Głównego Inspektoratu Weterynarii. Następnie zostaniecie Państwo na podstawie art. 18 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania powyższych czynności na okres minimum 7 dni (wydłużenie okresu wyznaczenia będzie w Państwa decyzji). Oczywiście wyznaczenie skutkuje zapewnieniem dla Państwa wynagrodzenia zgodnego ze stosownymi przepisami oraz zakwaterowania.

Apeluję również do lekarzy weterynarii, aby w miarę swoich możliwości, udzielali bezpłatnej, niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej chorym zwierzętom, które opuściły Ukrainę w wyniku konfliktu. Polski rząd planujew pełni otworzyć rynek pracy dla ukraińskich uchodźców zanim to jednak nastąpi ich możliwości regulowania należności za czynności lekarsko-weterynaryjne wydają się być bardzo ograniczone.

 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjne

Apel Prezesa KRLW do Polskich Lekarzy Weterynarii

APEL PREZESA KRLW W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE

Apel

Prezesa KRL-W w sprawie pomocy

dla obywateli ogarniętej wojną Ukrainy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

polscy lekarze weterynarii,

na wstępie chciałbym Wszystkim Państwu serdecznie podziękować za spontaniczny odruch serca, solidarność, chęć niesienia pomocy obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy. Ogromna ilość inicjatyw i pomysłów płynących z naszego środowiska jest naprawdę imponująca. Jednak podjęcie przemyślanych i skutecznych działań wymaga w pierwszym rzędzie rozpoznania potrzeb ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin, centralnej koordynacji pomocy i zaplecza logistycznego, które może zapewnić Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna we współpracy z izbami okręgowymi i powołanymi w tym celu organizacjami rządowymi.

Pierwszym celem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej winna być pomoc dla rodzin ukraińskich lekarzy weterynarii, którzy jako uchodźcy wojenni przybywają do naszego kraju. W związku z powyższym apeluję do Państwa o zgłaszanie Waszej możliwości i gotowości zapewnienia naszym ukraińskim koleżankom i kolegom tymczasowych miejsc zakwaterowania. Jednocześnie informuję, że osoby wymagające tej pomocy będą weryfikowane przez naszego koordynatora na Ukrainie.  Proszę o przesyłanie Państwa deklaracji pomocy w tej sprawie wraz z adresem i danymi kontaktowymi bezpośrednio do naszego koordynatora w Polsce lek. wet. Zbigniewa Wróblewskiego na adres z.wroblewski@vetpol.org.pl  Ze względów formalnych proszę o załączenie do maila podpisanej czytelnie zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania pod linkiem https://www.vetpol.org.pl/images/pisma_rozne/RODO-Zgoda-na-przetwarzanie-danych.doc) oraz o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się pod linkiem https://www.vetpol.org.pl/images/pismarozne/Klauzula_informacyjna_-_pomoc_ukraina_2.docx 

Drugim zadaniem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną będzie rozwiązywanie problemów związanych z napływem zwierząt towarzyszących przybywających do Polski wraz z uchodźcami.

Trzecim zadaniem będzie pomoc instytucjonalna ukraińskim lekarzom weterynarii już po wojnie w odbudowie i rozwinięciu lecznictwa weterynaryjnego na terenie Ukrainy. Do tego celu będą służyły ewentualne zbiórki pieniędzy i leków weterynaryjnych.

Ponieważ wszystkie te działania wymagają przygotowania rozwiązań prawnych i logistycznych, a także nawiązania kontaktów z innymi organizacjami mogącymi udzielić nam pomocy proszę o powstrzymanie się od pochopnych i spontanicznych działań, które mogą przynieść odwrotne od zamierzonych skutki. Powinniśmy działać w sposób przemyślany, ostrożny, a zarazem skuteczny.

Apeluję więc o rozwagę i niepodejmowanie samodzielnych i nieskoordynowanych działań. Dla tych z Państwa, którzy chcą działać osobiście i natychmiast podajemy kontakt do strony rządowej https://pomagamukrainie.gov.pl/

Bądźmy razem z naszymi Koleżankami i Kolegami Lekarzami Weterynarii z Ukrainy!

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora weterynaryjnego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego.

Ogłoszenie

 

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek).

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 21.02.2022 r.