Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

STANOWISKO PREZYDIUM KRL-W – zdalne usługi weterynaryjne

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku, że, co do zasady, w aktualnym stanie prawnym nie dopuszczalne jest świadczenie usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu.

Pełna treść stanowiska Stanowisko Prezydium KRLW 

ANKIETA w sprawie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w lecznictwie weterynaryjnym

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Kierownicy i Pracownicy zakładów leczniczych dla zwierząt

W związku z dynamicznie  zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce zwracam się z prośbą o wypełnienie i  pilne przekazanie do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie  załączonej ankiety dotyczącej negatywnych skutków epidemii Covid-19 w lecznictwie weterynaryjnym  oraz w innych dziedzinach  działalności zawodowej  lekarzy weterynarii.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać elektronicznie na adres tut. Izby : izbaolwet@izbaolwet.pl w terminie do 6 kwietnia 2020 r.

Ankietę opracowała Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, a uzyskane w ten sposób dane pozwolą oszacować dotychczasowe negatywne skutki epidemii Covid-19 dla lecznictwa weterynaryjnego na terenie poszczególnych województw oraz w całym kraju i posłużą Krajowej Radzie Lekarsko –Weterynaryjnej  jako materiał do podjęcia stosownych działań.

ANKIETA do lekarzy wet. w ZLZ

KORONAWIRUS – dalsze ograniczenia W-MIL-W

KORONAWIRUS – dalsze ograniczenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Dostosowując się do dalszych obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP  w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a przede wszystkim w trosce o zdrowie nas wszystkich utrzymuje się dotychczasowe środki bezpieczeństwa w postaci :

  1. Zawieszenia posiedzeń wszystkich  organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
  2. Całkowitego ograniczenia osobistego załatwianie spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przechodząc wyłącznie  na  kontakty telefoniczne i elektroniczne.
  3. Zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących wyłącznie telefonie lub mailowo i realizacji tych zamówień  wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym. Zamówienia prosimy składać  drogą telefoniczną  na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres : izbaolwet@izbaolwet.pl .Wysyłka korespondencji  pocztowej z Izby następuje tylko w środy i piątki.

Uwzględniając powyżej wskazane środki bezpieczeństwa i aktualne faktyczne uwarunkowania organizacji pracy wprowadza się następujące godziny pracy Biura  Izby:

– poniedziałek, wtorek, czwartek – od godz. 11,00 do godz. 14,00 

– środa i piątek  – od godz. 11,00 do godz. 15,00  

Niniejsze ustalenia obowiązują od 29 marca 2020 r. do odwołania.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski

ŚWIĘCI PATRONOWIE LEKARZY WETERYNARII PRZECIW KORONAWIRUSOWI

Na prośbę Ojca Jerzego Brusiło Krajowego Duszpasterza Lekarzy Weterynarii w Polsce przekazujemy Państwu jego list i modlitwy związane z powstrzymaniem epidemii koronawirusa.

Święci_Patronowie_wet._przeciw_koronawirusowi_2020

Modlitwa_św._Rocha_i_św._Serafina_przed_epidemią_koronawirusa_2020

 

Komunikat – do kierowników i podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt

Szanowni Państwo !
Na prośbę Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza i całkowicie popierając tę inicjatywę kieruję  do Państwa niniejszy Komunikat, adresując go  przede wszystkim do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt,  podmiotów prowadzących te zakłady oraz wszystkich lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne. Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią i zastosowanie się do zawartych w nim zaleceń. 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo!
Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów – właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania.
Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami.
Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt.
Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2  pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.
                                                                                                                                  Prezes Rady
                                                                                             Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
                                                                                                                  lek. wet. Zbigniew Wróblewski 

Ogłoszenie – PRACA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie – oferta pracy dla absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, szczegóły w załączniku:

Treść ogłoszenia

Informacje GLW

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Głównego Lekarza Weterynarii:

GIWz.400.1.18.2020(2)

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną

Koronawirus a zwierzęta OIE

Komunikat o zmianie terminu VetForum

WAŻNY KOMUNIKAT – VetForum 2020

Pismo zmiana terminu VetForum

Komunikat KRL-W

KOMUNIKAT PRASOWY – NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE

Informacje o masowym oddawaniu psów i innych zwierząt towarzyszących do eutanazji z powodu epidemii koronawirusa w Polsce to typowy fake news. Nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska w zakładach leczniczych dla zwierząt. Jednocześnie zapewniamy, że zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt właściciele zwierząt mogą być spokojni – ich podopieczni nie przenoszą koronawirusa.

Przez media społecznościowe w ostatnim czasie przetoczyły się informacje dotyczące rzekomo masowego przyprowadzenia psów do zakładów leczniczych dla zwierząt z prośbą o dokonanie eutanazji. Powodem miała być rozprzestrzeniająca się epidemia COVID-19. Z całą stanowczością zaprzeczamy tym informacjom. Od rana przeprowadziliśmy rozmowy z kilkudziesięcioma lecznicami dla zwierząt z całej Polski. Wielu właścicieli słyszało o tej plotce, ale nikt nie potwierdził, żeby takie sytuacje miały miejsce.  Również hurtownie leków weterynaryjnych nie odnotowały zwiększonego zapotrzebowania na środki używane do eutanazji zwierząt.

Jednocześnie przypominamy, że polskie prawo nie przewiduje przeprowadzenia eutanazji na życzenie. Zwierzę towarzyszące możemy poddać takiemu zabiegowi w ostateczności, gdy jego stan zdrowia jest bardzo zły, prowadzący do cierpienia przy braku możliwości jego wyleczenia lub poprawy komfortu życia. Prawo zezwala też na eutanazję zwierzęcia bardzo agresywnego zagrażającego ludziom. Każdy przypadek lekarz weterynarii rozpatruje indywidualnie.

Podkreślamy, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt nie ma obecnie dowodów, iż człowiek może się zarazić koronawirusem od zwierzęcia domowego. Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed innymi patogenami, które mogą się przenosić ze zwierząt domowych na ludzi.

Naszym zdaniem w sytuacji kiedy właściciel zwierzęcia poddany jest przymusowej dwutygodniowej kwarantannie w związku podejrzeniem wystąpienia koronawirusa, obowiązki wyprowadzania psów na spacery powinny być elementem pomocy sąsiedzkiej lub pomocy ze strony towarzystw opieki nad zwierzętami. A taka pomoc jest całkowicie bezpieczna i nie grozi zakażeniem. Nie jest rozwiązaniem eutanazja lub porzucanie zwierząt.

NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

o środkach bezpieczeństwa

podjętych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i rządu RP, a przede wszystkim w trosce o zdrowie nas wszystkich wprowadza się następujące środki bezpieczeństwa:

  1. Odwołuje się zaplanowane posiedzenia organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym:
  • Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwołany na 29.03.2020 r. w Olsztynie
  • Posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwołane na 29.03.2020 r.

              O nowych terminach będziemy informować na bieżąco – zależnie od sytuacji.

  1. Ogranicza się osobiste załatwianie spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, rekomendując kontakty telefoniczne i elektroniczne

Wnioski i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty (listownie) lub poczty elektronicznej (skan) – po wstępnym uzgodnieniu telefonicznym z biurem Izby. 

  1. Zamówienia na druki paszportów dla zwierząt towarzyszących będą realizowane wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym. Zamówienia prosimy składać drogą telefoniczną na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl 

Przypominamy, że:

  1. Biuro Izby – z uwzględnieniem powyżej wskazanych środków bezpieczeństwa – pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 
  2. Wysyłka korespondencji pocztowej z Izby następuje tylko w środy i piątki. Proszę to uwzględnić szczególnie przy zamawianiu druków paszportów dla zwierząt towarzyszących 

Niniejsze ustalenia obowiązują do odwołania, jednak nie krócej niż do 31.03.2020 r. 

Prezes Rady

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Zbigniew Wróblewski