Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Promocja w GRUDNIU w VanityStyle!!!!

Szanowni Państwo,

grudzień to czas podsumowań i prezentów, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową niespodziankę!

Taką, która idealnie wpisuje się w aktualne potrzeby ludzi, czyli zadbanie o zdrowie, dobre samopoczucie, wysoki poziom energii, relaks i motywację!

Tylko w grudniu otrzymają Państwo rabat 50%.

W ramach programu, Państwo mogą korzystać z obiektów sportowych oraz mieć dostęp do Strefy online VanityStyle.

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w załączonym materiale.

Dokonując wpłaty za abonament przy wykorzystaniu systemu PayU, chęć wzięcia udziału w akcji promocyjnej można zgłosić  indywidualnie poprzez wysłanie zgłoszenia mailowego na adres: infolinia@vanitystyle.pl, do dnia 30.11.2020r. Zwrot należności 50% ceny abonamentu, zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

Komunikat _uzytkownik_PAYU

image001

image002

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń – PIW Ostróda

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o potrzebie wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2021 r.

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Komunikat – Karty Sportowe LOCKDOWN 2

Szanowni Państwo,

Na wczorajszej konferencji zwołanej przez Premiera i Ministra Zdrowia, pomimo wcześniejszych zapewnień rządu, że nie będzie kolejnego lockdown’u dla branży fitness, działalność basenów, aquaparków i siłowni zostanie zawieszona.

Restrykcje te mają obowiązywać od 17 października 2020 roku (najbliższa sobota).

Na czas zamknięcia obiektów sportowych oferujemy dostęp do usług online – Strefy VanityStyle, na której znajdą Państwo m.in.:

– ponad 200 różnorodnych treningów online (w tym dla całej rodziny),

– kurs jogi od podstaw,

– codzienne treningi na żywo,

– webinary z dietetykami,

– kody do treningów on-line prowadzonych przez nasze obiekty partnerskie,

– artykuły i video porady psychologów,

– materiały dla dzieci.

Jeśli dostęp do Strefy VanityStyle nie jest w stanie zastąpić Użytkownikom dostępu do obiektów sportowych na czas ich zamknięcia, a płatności za karty sportowe dokonywali za pośrednictwem PayU, mogą ubiegać się o zwrot środków poprzez wypełnienie formularza www.vanitystyle.pl/zgloszenie-zwrotu.

Jeżeli wpłata na listopad była pierwszą płatnością (wydanie nowej karty od listopada) wówczas zwrot musi być zgłoszony przez Platformę eVS  https://e.vanitystyle.pl/employee/login/ .

Informujemy, że zgłoszenia zwrotu środków będą realizowane w kolejności wpłynięcia, dlatego bardzo prosimy o cierpliwość.

Przypominamy, że dokonanie zwrotu opłaty za kartę spowoduje jej dezaktywację i uniemożliwi logowanie do Strefy VanityStyle oraz korzystanie z obiektów sportowych po odwieszeniu działalności branży fitness.

Zachęcamy do pozostania z nami i korzystania ze Strefy VanityStyle.

Zespół VanityStyle

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 12 listopada 2020 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 02.11.2020 r.

Prezes Rady WMILW lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Komunikat- przypomnienie o obowiązku przestrzegania obostrzeń

KORONAWIRUS

– przypomnienie o obowiązku przestrzegania  obostrzeń

W trosce o zdrowie i życie nas wszystkich  oraz w obliczu trwającego zagrożenia epidemicznego Cowid-19, a także dostosowując się  do  zaleceń, obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna  przypomina i informuje, że:

 1. W dalszym ciągu obowiązuje częściowe zawieszenie posiedzeń  organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które dotyczy przede wszystkim spotkań wieloosobowych.
 2. Rozpatrywanie spraw wnoszonych do Izby odbywa się bez większych opóźnień, ze względu na możliwość korzystania z wyjątkowych, prawem dopuszczonych form podejmowania uchwał  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  lub w trybie obiegowym.
 3. Zalecane jest nadal ograniczanie osobistego załatwiania spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, szczególnie w sprawach, które mogą być załatwione w oparciu  o kontakty telefoniczne i elektroniczne  lub pocztą.
 4. Zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących prosimy dokonywać telefonie lub mailowo. Realizacja tych zamówień  –  poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym – ma miejsce w środy  i w piątki o godz. 14,30. Zamówienia prosimy składać ( z wyprzedzeniem czasowym)  drogą telefoniczną  na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl    
 5. Biuro Izby jest otwarte od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy) w godzinach od 8,00 do 15,00, przy czym część zadań jest w dalszym ciągu realizowana przez pracowników zdalnie.
 6. Zarówno w kontaktach z biurem Izby jak też w trakcie wykonywania zawodu – obowiązują  aktualne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez  Rząd RP w związku z zagrożeniem COVID-19, w tym zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu.
 7. Ze względu na dynamikę sytuacji zagrożenia COVID -19 apelujemy o bieżące śledzenie informacji w tym zakresie i bezwzględne dostosowywanie się do wszelkich rządowych zaleceń sanitarnych, adekwatnych do miejsca naszego aktualnego pobytu  (różnica obostrzeń dla poszczególnych stref zagrożenia).  
 8. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszej Izby (wmilwet.pl) oraz częstszego zaglądania do własnej skrzynki e-mailowej, a także odbierania przesyłek pocztowych wysyłanych do Państwa z Izby. Aktualnie jest to najczęściej używana droga przekazywania Państwu istotnych informacji. Na stronie internetowej znajdą Państwo m.in. informacje o planowanym terminie najbliższego posiedzenia Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
 9. Wnioski wymagające rozpatrzenia przez Radę prosimy składać z odpowiednim, tj. przynajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem, ponieważ  wymagają one wstępnego sprawdzenia (a czasem korekty w uzgodnieniu z wnioskodawcą) i przygotowania na piśmie projektu uchwały, który  przynajmniej kilka dni przed posiedzeniem Rady musi być przekazany wszystkim członkom Rady.
 10. Zamówienia na druki paszportów prosimy składać najpóźniej dwie godziny przed terminem wysyłki, ponieważ wymaga to przygotowania  przesyłki i dokumentu finansowego oraz rejestracji jej  w WetSystems i systemie pocztowym.

Wszystkim dziękujemy za dotychczasową właściwą postawę i życzymy dobrego zdrowia.

 Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski

Nowości z FitProfit i FitSport

Nowości z FITPROFIT FIRTSPORT

Instrukcja logowania na strefę VS on-line

Nowe możliwości – Karty sportowo-rekreacyjne – FORMULARZ KONTAKTOWY

FitProfit to więcej niż sport!

Flagowy produkt, czyli karta FitProfit, to nie tylko brak limitów na wejścia do ok 3500 obiektów w całej Polsce, to również rabaty na inne usługi jak np. catering dietetyczny, zabiegi kosmetyczne, masaże, SPA, kursy językowe, zabiegi stomatologiczne i wiele innych usług nie związanych tylko ze sportem.

Liczba wejść z miesiącu nieograniczona!

https://www.fitprofit.pl/

Więcej informacji o rabatach można znaleźć na naszej stronie https://www.fitprofit.pl/rabaty

Polecamy również zainstalować naszą aplikację FitProfit co bardzo ułatwi wyszukiwanie obiektów i rabatów.

Posiadaczy Karty FitProfit zachęcamy do sprawdzenia naszej aplikacji FitProfit, gdzie można znaleźć:

 • Mapa obiektów w okolicy (obiekty sportowe i rabaty)
 • Przepyszne przepisy na zdrowe posiłki
 • Dieta dopasowana do potrzeb  z gotową listą zakupów
 • Artykuły FitHero
 • Motywacyjne filmiki nie tylko dla ciała, ale i ducha

Do programu można dołączyć osobę towarzyszącą, a także młodszych uczestników do 15 roku życia – FitHero Junior 

Dzieci mogą skorzystać z dwóch opcji karty aktywności : basen oraz karta pełna, gdzie mogą uczęszczać np. na zajęcia taneczne.

 

FitSport – jeśli lubisz tylko sport!

Dzięki Karcie FitProfit możesz skorzystać z ponad 2100 obietów sportowych w całej Polsce.

8 wejść w miesiącu!

20 dyscyplin sportowych.

https://www.kartafitsport.pl/

 

Jeśli posiadasz kartę FitSport lub FitProfit  pamiętaj, że masz możliwość zakupu karty dla osoby towarzyszącej lub dziecka .

Dzięki temu możesz razem z dziećmi rozwijać aktywność sportową.

aplikacja

FitHero Junior

Miling_Programy_FP_FS_Izba

Plakaty_a2_Bayer_ekran_HD_dieta_pudełkowa

 

 

 

 

 

Rabaty FitProfit Facebook 800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych członków W-MIL-W prosimy o przesłanie zgłoszenia przez:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytaj więcej »

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 10 września 2020 r. (czwartek) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas wideokonferencji  zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 08.09.2020 r.

Prezes Rady WMILW lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym i psychotropowym

Treść pisma