Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Prawo wykonywania zawodu

Zgodnie z art. 2 ust 1 oraz art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu oraz wpisała się na listę lekarzy weterynarii.
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznaje Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna właściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następującym warunkom:
 posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej
 posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię lub uczelnię zagraniczną uznany za równorzędny na   podstawie odrębnych przepisów
 posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zawodu lekarza weterynarii
 ma pełną zdolność do czynności prawnych
 wykazuje nienaganną postawę etyczną
 korzysta w pełni z praw publicznych.
Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu należy dostarczyć do biura W-MIL-W:
 odpis dyplomu ukończenia uczelni
 zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 ksero dowodu osobistego
 karta zgłoszenia
 wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpisanie do rejestru członków W-MIL-W w Olsztynie
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Do pobrania:

Karta Zgłoszenia

Wniosek

Oświadczenie

 

Wniosek lekarza weterynarii o przeniesienie się do innej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze, której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu:

Uchwała KRL-W z 11 grudnia 2009 r.

Wniosek

 

Składki członkowskie:

Wysokość składki członkowskiej wynosi 45 zł miesięcznie a termin jej płatności przypada do końca miesiąca. Przy czym pierwsza składka (dotyczy absolwentów występujących po raz pierwszy o prawo wykonywania zawodu) zawsze stanowi 250 % składki podstawowej tj. 112,50 zł.

WAŻNE!!!

Szczegółowe informacje dotyczące składki członkowskiej, z którymi należy się zapoznać zawarte są w Uchwale Nr 7/2016 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2016 r.

Należności z tytułu składek członkowskich można wpłacać w kasie biura Izby, za pośrednictwem poczty albo banku na konto:

64 1240 5598 1111 0000 5031 2919

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że regularne opłacanie składek członkowskich jest jednym z podstawowych obowiązków członka izby lekarsko-weterynaryjnej obok przestrzegania zasad etyki ( kodeks etyki lekarza weterynarii ) i deontologii weterynaryjnej oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii a także uchwał władz i organów samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.

 

Pieczątka lekarza weterynarii:

Uchwała KRL-W w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii

 

 

 

Comments are closed.