Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

WYBORY na VII kadencję (2021 – 2025) – AKTUALIZACJA DANYCH

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominam  wszystkim członkom Izby o obowiązku powiadamiania Rady o każdej zmianie danych, w tym m.in. dotyczących miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji oraz miejsca wykonywania zawodu – w terminie najpóźniej 30 dni od dnia powstania zmiany. Obowiązek ten wynika z art.17 ust.1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych   ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1140 z późn. zm. )  i jest aktualnie bardzo istotny, ponieważ:

  1. W 2021 roku kończy się VII kadencja samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, co oznacza konieczność przeprowadzenia w 2021 r. wyborów na okres kolejnej kadencji 2021- 2025.
  2. Pierwszym etapem jest wybór delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, który ze względu na panującą pandemię COVID-19 i nałożone obostrzenia nie może w 2021 r. odbyć się na zebraniach wyborczych zwoływanych w rejonach wyborczych.
  3. Dlatego – na mocy uchwały nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI KRLW z dn. 28.09.2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów  – wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w 2021 r. odbędą się w trybie korespondencyjnym.
  4. Obszar Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej został podzielony – identycznie jak w poprzednich wyborach – na 25 rejonów wyborczych, obejmujących obszary 19  powiatów, przy czym z pow. olsztyńskiego wydzielono miasto Olsztyn  (podzielone na 5 rejonów grodzkich), a z powiatu elbląskiego wydzielono miasto Elbląg, tworząc tam 1 rejon grodzki.
  5. Dla poszczególnych rejonów wyborczych Rada tworzy listy lekarzy weterynarii należących do tego rejonu, przy czym – zgodnie z & 12 wyżej wskazanego Regulaminu wyborów … – na liście danego rejonu umieszcza się członków Izby:
  • wykonujących zawód na obszarze rejonu wyborczego,
  • zamieszkałych na terenie rejonu wyborczego, nie wykonujących zawodu.

W tych okolicznościach zaniechanie  przez członka Izby powiadomienia Rady o zmianie danych o miejscu zamieszkania i adresie lub miejscu wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Albowiem brak aktualnych danych może w konsekwencji pozbawić Radę możliwości umieszczenia członka Izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również spowodować brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi Izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym.

 Prezes Rady lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.