Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza w  sprawie II etapu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii 

– w trybie korespondencyjnym 

Zakończony został I etap wyborów w postaci zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii naszej Izby.

Ostateczna lista zgłoszonych i przyjętych kandydatów – dla każdego rejonu wyborczego odrębnie – została ogłoszona na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: www.wmilwet.pl

Aktualnie wchodzimy w  II etap wyborów  tj. wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii.

Okresy głosowania w poszczególnych rejonach wyborczych ustaliła Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w UCHWALE nr 980/2021/VII z dnia 1 lipca 2021 r.

Głosowanie odbywa się w trybie korespondencyjnym – NIE MOŻNA GŁOSOWAĆ INTERNETOWO. 

Wybory odbędą się w tych rejonach wyborczych, w których w I etapie zgłoszono do Okręgowej Komisji Wyborczej przynajmniej 1 kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Do każdego lekarza weterynarii przypisanego do  rejonu, w którym odbędą się  wybory zostanie wysłany list  – za pośrednictwem Poczty Polskiej  – z następującą zawartością:

 • zawiadomienie o okresie i sposobie głosowania w  Jego rejonie wyborczym,
 • karta do głosowania z nazwiskami zgłoszonych w tym rejonie kandydatów,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 • dwie koperty, w tym zewnętrzna  (większa) do przesłania drogą korespondencyjną /przekazania głosu do Okręgowej Komisji Wyborczej oraz mniejsza – do umieszczenia w niej karty do głosowania,
 • instrukcję dotyczącą głosowania drogą korespondencyjną. 

GŁOSOWANIE : 

 1. Członek rejonu wyborczego głosuje w drodze korespondencyjnej poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) oddaje głos. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań  na karcie do głosowania jest większa od  liczby mandatów określonej w karcie do głosowania, lub karta została przedarta w całości albo przekreślona.
 2. Kartę do głosowania umieszcza się w kopercie wewnętrznej (mniejszej), oznaczonej napisem: „Koperta na kartę do głosowania”.
 3. Zamkniętą kopertę do głosowania umieszcza się w kopercie zewnętrznej (większej), do której obok zamkniętej mniejszej koperty z głosem wkłada się również podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu (brak tego oświadczenia skutkuje potraktowaniem danego głosu  jako głos nieważny).
 4. Całość, to jest kartę do głosowania w zamkniętej małej kopercie oraz podpisane oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu umieszcza się w kopercie zwrotnej (większej), którą przekazuje się lub przesyła korespondencyjnie do Okręgowej Komisji Wyborczej (na adres tut. Izby) w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w piśmie i uchwale Rady (decyduje data otrzymania przez Okręgową Komisję Wyborczą).
 5. Okręgowa Komisja Wyborcza prowadzi ewidencję wpływających kopert zwrotnych oraz przechowuje je nienaruszone w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych, a następnie przekazuje w zabezpieczonej ogólnej kopercie przewodniczącemu właściwej komisji skrutacyjnej.
 6. Komisje skrutacyjne– powołane przez Radę Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na mocy UCHWAŁY nr 982/2021/VII z dnia 1 lipca 2021 r. zostały przypisane do obsługi ściśle określonych rejonów wyborczych – zgodnie z UCHWAŁĄ RADY nr 981/2021/VII z dn. 1 lipca 2021 r. Każda z nich – odrębnie dla każdego rejonu wyborczego:
 • na podstawie kopert zewnętrznych – ustala liczbę osób, które wzięły udział  w głosowaniu (stwierdza czy osiągnięto wymagane kworum tj. czy w głosowaniu udział wzięła przynajmniej połowa lekarzy przypisanych do rejonu wyborczego),
 • po otwarciu kopert zewnętrznych sprawdza czy w kopercie jest podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, (głos bez tego oświadczenia jest nieważny),
 • małe koperty z kartami do głosowania umieszcza w urnie,
 • dokonuje przeliczenia głosów (z małych kopert) i ustala wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów w rejonie wyborczym. 

Swój głos – oddany wyłącznie w sposób opisany powyżej – należy przekazać do Okręgowej Komisji Wyborczej poprzez:

– przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

– przekazanie (osobiście  lub w  inny sposób)  do  Okręgowej Komisji Wyborczej  tj. do siedziby Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9 i. 

Ponadto w większości rejonów wyborczych zorganizowane zostaną punkty odbioru głosów, zorganizowane i nadzorowane przez Okręgową Komisję Wyborczą. Szczegóły w tym zakresie zostaną wskazane w pismach – materiałach wyborczych,  które zostaną wysłane do wszystkich lekarzy wet. biorących udział w wyborach delegatów.

 

A P E L 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! 

Jeżeli w wyżej wskazanym terminie w rejonie wyborczym w wyborach delegatów  weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu – Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna ustali drugi, ostateczny termin wyborów – z zachowaniem i powtórzeniem  pełnej procedury. Będzie to dodatkowy koszt (pokrywany ze składek członkowskich), a  ponowny brak udziału przynajmniej połowy członków rejonu  wyborczego w II terminie spowoduje brak reprezentacji rejonu wyborczego w organach Izby na kolejne 4 lata, a przede wszystkim zawiedzione zostaną  oczekiwania  zarówno  zgłaszających  jak i  kandydatów. Jednak największą stratę  poniesiemy my wszyscy, ponieważ zmarnujemy szansę włączenia  do  działania w Samorządzie tych Koleżanek i Kolegów,  którzy  kandydując zadeklarowali  chęć wspólnej pracy  na rzecz zawodu. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Comments are closed.