Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Uwagi do pracy w warunkach COVID-2 – Kierownicy i Pracownicy ZLZ

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Kierownicy i Pracownicy zakładów leczniczych dla zwierząt

Do wiadomości Warmińsko –Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej docierają  sygnały przekazywane przez właścicieli zwierząt, a  wyrażające zaniepokojenie bezpieczeństwem związanym z wykonywaniem usług weterynaryjnych w okresie zagrożenia  epidemicznego w Polsce.

Sygnały te są bardzo niepokojące szczególnie teraz, tj. w  okresie wzmożonego ruchu turystycznego na terenie naszego województwa i w sytuacji  nadal istniejącego zagrożenia epidemiologicznego . Albowiem mimo   zniesienia wielu obostrzeń  istniejący stan zagrożenia Covid-2 jest  wciąż czynnikiem wymagającym od kierowników i pracowników  zakładów leczniczych dla zwierząt szczególnie starannego przestrzegania zasad sanitarnych związanych z obecną pandemią koronawirusa.

Uwagi i zastrzeżenia przekazywane do tut. Izby dotyczą  w szczególności przypadków nieprzestrzegania w  niektórych zakładach leczniczych dla zwierząt obowiązujących zasad i przepisów w zakresie:

  • zachowania dystansu społecznego,
  • dostępności płynu dezynfekcyjnego do rąk  i rękawic dla klientów,
  • obecności innych klientów bez maseczek ochronnych,
  • niestosowanie masek ochronnych i rękawic ochronnych przez lekarzy weterynarii w czasie wykonywania zabiegów weterynaryjnych u zwierząt z udziałem właścicieli (brak dystansu).

Uwagi powyższe dotyczą  również szczepień p-ko wściekliźnie przeprowadzanych poza siedzibą zakładu leczniczego.

Dlatego  wszystkich kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt prosimy o pilne:

  • zweryfikowanie aktualnego stanu zabezpieczenia epidemicznego w zakładzie,
  • niezwłoczne uzupełnienie stwierdzonych braków i wdrożenie procedur zgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz aktualną wiedzą epizootyczną.

Zbigniew Wróblewski – Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.