Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

GTU – obowiązki oznaczania sprzedaży na dokumentach

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku wskazywania w plikach JPK_VAT kodów GTU w zakresie sprzedaży towarów i usług, przypominamy, że takowe oznaczenie winno znaleźć się na fakturach sprzedaży, tak by nasza Kancelaria mogła prawidłowo ująć daną sprzedaż w plikach JPK_VAT.

W przypadku podania kodu nieprawidłowego, jego braku lub użycia niezgodnie z grupą towarów/usług, nasza Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za błędy w plikach JPK_VAT, gdyż nie mamy możliwości, tylko na podstawie – czasem niekompletnego bądź nierozstrzygającego – opisu sprzedawanego towaru lub usługi na fakturze, dokonać samodzielnie takiej klasyfikacji tylko na bazie dokumentu. Zatem takie informacje powinniśmy otrzymać od Państwa. A w przypadku wątpliwości służymy niezmiennie wsparciem by omówić kwestie wątpliwe i doradzić w tym zakresie, po zapoznaniu się już szerzej ze wszystkimi wątpliwymi aspektami dotyczącymi danej sprzedaży.

UWAGA: Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych

Wobec zmiennych interpretacji i pojawiających się na bieżąco komunikatów na stronach m.in. Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, które śledzimy, informujemy także i uczulamy, na każdorazowe wskazanie także kodu TP, dla tych transakcji, w których realizowana jest sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych. Komunikaty dotyczące obowiązków w tym zakresie odnoszą się wprost do przepisów ustawy o VAT (art. 32 ust. 2 pkt 1), które z kolei odnoszą podatnika do definicji powiązań w ustawie o podatku dochodowym (art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT). I tu ponownie to Państwa każdorazowo prosimy o ocenę i także wskazanie na fakturze dodatkowego kodu TP, czy podmioty, na rzecz których świadczycie Państwo usługi spełniają przesłanki definicyjne zawarte w tych przepisach. Poniżej przypominamy definicję podmiotów powiązanych z ustawy oraz dodatkowo link do strony rządowej, która wyjaśnia jak podchodzić nie tylko do tych powiązań ale i kwestii stosowania kodów GTU:

(z ustawy PIT):

” (…)

podmiotach powiązanych – oznacza to:

  1. a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  2. b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

  1. c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  2. d) podatnika i jego zagraniczny zakład. (…)”

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu

pyt. 7:  Jakie są ogólne zasady stosowania oznaczenia TP?

Oznaczenie TP dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług (o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT). Należy je stosować dla transakcji ujmowanej w ewidencji sprzedaży, która zawiera co najmniej dane dotyczące podstawy opodatkowania – jeżeli takie powiązania występują.

Wskazany przepis ustawy VAT odnosi się również do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT.

Ocena występowania powiązań, które wymagają stosowania znacznika TP, powinna odbywać się każdorazowo w momencie dostawy towarów lub wykonania usługi, względnie w przypadku zaliczki – na moment jej otrzymania (zapłaty).

TP może dotyczyć np.:

  • dokumentu zbiorczego, oznaczanego dodatkowo „WEW”, który obejmuje transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur, lub
  • nieodpłatnego przekazania towarów, lub
  • nieodpłatnego świadczenia usług zrównanych na potrzeby VAT z odpłatną dostawą/odpłatnym świadczeniem usług.

Jeśli dokument zawiera zarówno transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i transakcje z innymi podmiotami, wystarczy oznaczyć cały dokument znacznikiem TP.

Uwaga, pragniemy zwrócić uwagę na szereg wątpliwości, przy ustalaniu powiązań (szczególnie z członkami rodzin) – zalecamy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami!

Ustalanie powiązań pomiędzy podmiotami może być bardzo problematyczne, szczególnie przy powiązaniach rodzinnych i osobowych.

Poniżej prezentujemy w tym zakresie wyjaśnienia, które mogą pomóc przy ocenie powiązań, jednakże cały czas nie ma tu jednoznacznych interpretacji – ocena i decyzja, co do oznaczania transakcji powiązanych leży zatem po stronie Państwa.

Podmioty powiązane zostały zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak wskazano powyżej. Powiązania mogą występować zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi. Najczęściej występujące powiązaniami dotyczą kapitału bądź osób.

Uzupełniająco:

przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć:

Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

– udziałów w kapitale lub

– praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

– udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych (powiązanie kapitałowe), lub

– faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (powiązanie osobowe), lub

– pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (powiązanie rodzinne).

Pokrewieństwo może występować zarówno w linii prostej, jak i bocznej a ustala się je według liczby urodzeń koniecznej do powstania pokrewieństwa. W prawie cywilnym oraz podatkowym występują pojęcia takie jak krewni wstępni i krewni zstępni. Krewni wstępni to przodkowie spokrewnieni w linii prostej- rodzice, dziadkowie itd. Krewni zstępni  to określenie potomków w linii prostej- np. dzieci. W linii prostej pokrewieństwa mamy zstępnych i wstępnych do których zaliczamy:

ojca/ matkę (krewni wstępni pierwszego stopnia)

dziadka/ babcię (krewni wstępni drugiego stopnia)

dziecko (zstępny pierwszego stopnia)

wnuka/ wnuczkę (zstępni drugiego stopnia)

Pradziadkowie, prawnuki i kolejne pokolenia należy przyporządkować do następnych stopni pokrewieństwa (nie oznaczamy symbolem TP).

W linii bocznej pokrewieństwa mamy natomiast:

brata/ siostrę (krewni drugiego stopnia)

Bratanek, bratanica, siostrzeniec oraz siostrzenica to krewni trzeciego stopnia (nie oznaczamy symbolem TP).

Powyżej wspomniany kodeks wyjaśnia również określenie powinowactwa, które należy rozumieć jako stosunek łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Zgodnie z art. 618 §  1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo rozwodu małżeństwa oraz linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa. Między małżonkami należy zatem postawić znak równości, co oznacza, że jeżeli ojciec jest dla mnie wstępnym pierwszego stopnia w linii prostej to dla naszego małżonka również z tym, że nie wstępnym a powinowatym. Analogicznie jeżeli rodzeństwo naszego małżonka to dla nas krewni drugiego stopnia w linii bocznej to dla nas będzie to powinowaty drugiego stopnia w linii bocznej (szwagier lub szwagierka).

Podsumowując, zgodnie z art. 618 KRiO:

teść i teściowa to powinowaci pierwszego stopnia w linii

prostej, szwagier i szwagierka to powinowaci drugiego stopnia w linii bocznej.

Przykłady podmiotów powiązanych:

Spółka cywilna osób fizycznych X posiada udziały w spółce z o.o. Y w wysokości 30% – powiązanie kapitałowe.

Spółka X posiada 30% udziałów w spółce Y (powiązanie kapitałowe bezpośrednie) i 26% udziałów w spółce Z (powiązanie kapitałowe bezpośrednie. Spółka Y i Z są ze sobą powiązane w sposób pośredni.

Pan K (osoba fizyczna) posiada 27% udziału spółce kapitałowej Z – powiązanie kapitałowe.

X i Y (osoby fizyczne) pozostają w związku małżeńskim. Każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i dokonują pomiędzy sobą transakcji gospodarczych – powiązanie rodzinne.

Pani X w ramach JDG przeprowadza transakcje handlowe z Panią Y również JDG. Y jest siostrą męża X – powiązanie rodzinne.

Pan Z prowadzi JDG w postaci firmy  i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, który również prowadzi JDG – powiązanie rodzinne

Spółka z o.o. A w stosunku do spółki z o.o. C, w przypadku gdy przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki C jest X będący jednocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce A – powiązanie osobowe

„Y” prowadzący JDG w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Z”, której jest wspólnikiem – powiązanie osobowe

Comments are closed.