Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

ZMIANY W PRZEPISACH 2021 – WAŻNE!!!!

Szanowni Państwo,

rok 2021 to kolejny rok planowanych zmian w prawie podatkowym i przepisach dotykających prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych zmian i nowości.

 1. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS na nowym druku ZUS RUD

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Zgodnie z art. 22 ww. ustawy płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia każdej  umowy na  nowym druku  ZUS RUD.

 1. Pracownicze plany kapitałowe PPK

Kogo dotyczy obowiązek:

 • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

https://www.gov.pl/web/finanse/ppk-pracownicze-plany-kapitalowe

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków:

 • Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%;
 • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
 • Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:
 • jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
 • coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.
 • Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi, jak: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

https://www.mojeppk.pl/

Wdrażać PPK nie muszą:

 • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych;
 • podmioty zatrudniające będące osobą fizyczną, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Od 1 stycznia 2021

IV etap wprowadzenia PPK – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Terminy zawarcia umów:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych:
 • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
 • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
 • dla pozostałych podmiotów:
 • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
 • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.
 1. Zmiana (wzrost) płacy minimalnej 

Przyjęte  przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zakłada, że minimalne pensje w przyszłym roku wzrosną o 200 złotych, do poziomu 2800 złotych [netto 2061,67 zł]. Oznacza to wzrost o 7,7 proc. rok do roku. Minimalne pensje – w relacji do prognozowanego na 2021 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) – osiągną w przyszłym roku poziom 53,2 proc.

Minimalna stawka godzinowa w górę

W przyszłym roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za prace. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł, w przyszłym wzrośnie do poziomu 18,3 zł [ netto 12,00 zł].

https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/4686321,Placa-minimalna-w-2021-r.html

Comments are closed.