Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Dokumenty

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przynależności kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do właściwych terytorialnie okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych

Uchwała 116/2008/IV

z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt 

Przepisy związane z rejestracją zakładów leczniczych dla zwierząt

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

 

Wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

W celu dokonania wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji ZLZ należy złożyć w biurze W-MIL-W komplet dokumentów składający się z: wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, regulaminu zakładu leczniczego dla zwierząt, odpowiedniego oświadczenia kierownika: gabinetu weterynaryjnego, przychodni weterynaryjnej, lecznicy weterynaryjnejkliniki weterynaryjnej lub weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego; oświadczenia, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt i potwierdzenia opłaty za wpis (opłaty można dokonać w kasie biura Izby, za pośrednictwem poczty lub banku na konto – z dopiskiem „wpis do ewidencji ZLZ”.

Opłata za wpis wynosi 300 zł za gabinet i przychodnię a 600 zł za lecznicę, klinikę i laboratorium.

 

Wpisywanie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany zgłosić Radzie W-MIL-W zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do tego zakładu w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.

W celu dokonania zmiany we wpisie do ewidencji ZLZ należy złożyć w biurze W-MIL-W powiadomienie o zmianie w regulaminie i nowy regulamin ZLZ.

Opłata za zmianę wpisu wynosi 50% opłaty za wpis.

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o zmianie

Regulamin

 

Wykreślenie zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt.

Comments are closed.