Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Wybory 2021 – Apel Prezesa Rady W-MIL-W

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zwracam się do wszystkich członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o aktywne włączenie się do działań związanych z korespondencyjnymi wyborami delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii naszej Izby. 

Jesteśmy w trakcie I etapu wyborów i mimo upływu czasu  wyniki nie są zadowalające. Wciąż mamy rejony wyborcze, w których nie  zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata. A przecież możemy wybrać 1 delegata na każdych 6 członków rejonu wyborczego, natomiast zgłoszeń może być jeszcze więcej.

Wszyscy członkowie Izby otrzymali informacje o sposobie postępowania, druki zgłoszeń i spis członków rejonu wyborczego.

Bardzo proszę zapoznać się z tymi materiałami, porozmawiać z Koleżankami i Kolegami i zgłosić tego, kto będzie chciał i w  Państwa przekonaniu będzie umiał reprezentować zawód i środowisko oraz jego problemy w organach naszej lub Krajowej Izby . Można też zgłosić siebie.

Wszyscy razem tworzymy samorząd zawodowy i nikt za nas ani dla nas nie rozwiąże naszych problemów. Poza tym nikt nie zna ich lepiej niż my sami.

Jestem przekonany, że jest wśród nas wiele osób, którym  naprawdę zależy na poprawie tego, co dzieje się aktualnie  i co może grozić naszemu zawodowi. Spróbujmy dotrzeć do nich, porozmawiać i  zgłosić ich kandydaturę.

Termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd naszej Izby  mija 24 czerwca 2021 r. i liczę, że  do tego czasu Okręgowa Komisja Wyborcza otrzyma  z każdego rejonu wyborczego zgłoszenia wielu godnych kandydatów.

W lipcu rozpoczniemy II etap wyborów i wówczas konieczna będzie jeszcze większa mobilizacja nas wszystkich. Otrzymają Państwo karty do głosowania zawierające listę kandydatów zgłoszonych w I etapie oraz szczegółową instrukcję głosowania. Jednak aby wybory były ważne – konieczny jest  powszechny udział w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby lekarzy weterynarii w danym rejonie wyborczym. Jeżeli nie osiągniemy tego minimalnego udziału w głosowaniu, to wybory trzeba będzie przeprowadzić w drugim terminie, z powtórzeniem całej procedury  i angażowaniem dodatkowych, niemałych kosztów pokrywanych z Państwa składek członkowskich.  Jeżeli i tym razem udział głosujących lekarzy wet. nie przekroczy połowy wszystkich przypisanych do rejonu wyborczego – zgłoszeni przez Państwa kandydaci nie zostaną wybrani, a włożony trud i potencjał ludzki zostanie zmarnowany. W rezultacie dany rejon wyborczy zostanie bez jakiejkolwiek reprezentacji na kolejną 4-letnią kadencję.

Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany  że do tego nie dojdzie, ale to zależy wyłącznie od Państwa zaangażowania, poczucia solidarności  i odpowiedzialności zawodowej.

Prezes Rady – lek. wet. Zbigniew Wróblewski 

Comments are closed.