Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

odbędzie się w  dniu 7 lipca 2022 r. (czwartek)

Na posiedzeniu zostaną podjęte uchwały, stanowiące rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady przez lekarzy weterynarii i podmiotów uprawnionych.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

Termin składania dokumentów – do 05.07.2022 r.

Mając na względzie oczekiwania wnioskodawców co do sprawnego rozpatrzenia wniesionych spraw  mimo trwającego okresu urlopowo-wakacyjne i  dążąc do zapewnienia  kworum niezbędnego do podejmowania uchwał  – w/w posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zostanie zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego).

Kolejne  posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  planowane jest we wrześniu 2022 r.

Comments are closed.