Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat – do kierowników i podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt

Szanowni Państwo !
Na prośbę Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza i całkowicie popierając tę inicjatywę kieruję  do Państwa niniejszy Komunikat, adresując go  przede wszystkim do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt,  podmiotów prowadzących te zakłady oraz wszystkich lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne. Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią i zastosowanie się do zawartych w nim zaleceń. 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo!
Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów – właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania.
Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami.
Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt.
Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2  pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.
                                                                                                                                  Prezes Rady
                                                                                             Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
                                                                                                                  lek. wet. Zbigniew Wróblewski 

Comments are closed.