Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Sterylizacja i kastracja kotów i psów w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

– kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta OLSZTYN

Podobnie jak w ub. roku Urząd Miasta Olsztyn – Wydział Środowiska zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  o wskazanie  tych zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Miasta Olsztyn, które posiadają odpowiednie warunki do przeprowadzania zabiegów kastracji kocurów i sterylizacji kotek wolnożyjących (kotki  z oznakowaniem przez nacięcie lewego ucha) oraz zwierząt właścicielskich (kotów i psów z oznakowaniem poprzez chipowanie i wprowadzenie danych do ogólnopolskiej bazy)  i oprócz tego spełniają dodatkowy warunek: mają możliwość przetrzymania zwierzęcia i prawidłowej opieki po wykonaniu zabiegu. Szczegóły tych wymogów znajdą Państwo w załączonym skanie pisma Urzędu Miasta Olsztyn.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o rozważenie  możliwości włączenia się kierowanego przez Państwa zakładu leczniczego dla zwierząt do realizacji tego zadania, oczywiście uwzględniając  faktyczne warunki i możliwości zakładu.

Ponieważ sprawa jest pilna – swój akces  – drogą e-mailową  – proszę zgłosić do biura naszej Izby w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2021 r. (środa) włącznie , abyśmy mogli – w oparciu o Państwa zgłoszenia – przekazać listę zakładów do Urzędu Miasta Olsztyn.

Jednocześnie bardzo proszę nie traktować tego zgłoszenia jako gwarancji udziału w przedsięwzięciu, ponieważ zadanie będzie realizowane przez władze Miasta Olsztyn, które – postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami – wyłoni wykonawców zadania i z nimi zawrze stosowne umowy. Nasza Izba nie zna szczegółów dotyczących organizacyjnych ani finansowych tego zadania w 2021 roku.

W załączeniu – skan pisma UM Olsztyn:

Treść pisma

 

Comments are closed.