Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat- przypomnienie o obowiązku przestrzegania obostrzeń

KORONAWIRUS

– przypomnienie o obowiązku przestrzegania  obostrzeń

W trosce o zdrowie i życie nas wszystkich  oraz w obliczu trwającego zagrożenia epidemicznego Cowid-19, a także dostosowując się  do  zaleceń, obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna  przypomina i informuje, że:

  1. W dalszym ciągu obowiązuje częściowe zawieszenie posiedzeń  organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które dotyczy przede wszystkim spotkań wieloosobowych.
  2. Rozpatrywanie spraw wnoszonych do Izby odbywa się bez większych opóźnień, ze względu na możliwość korzystania z wyjątkowych, prawem dopuszczonych form podejmowania uchwał  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  lub w trybie obiegowym.
  3. Zalecane jest nadal ograniczanie osobistego załatwiania spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, szczególnie w sprawach, które mogą być załatwione w oparciu  o kontakty telefoniczne i elektroniczne  lub pocztą.
  4. Zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących prosimy dokonywać telefonie lub mailowo. Realizacja tych zamówień  –  poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym – ma miejsce w środy  i w piątki o godz. 14,30. Zamówienia prosimy składać ( z wyprzedzeniem czasowym)  drogą telefoniczną  na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl    
  5. Biuro Izby jest otwarte od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy) w godzinach od 8,00 do 15,00, przy czym część zadań jest w dalszym ciągu realizowana przez pracowników zdalnie.
  6. Zarówno w kontaktach z biurem Izby jak też w trakcie wykonywania zawodu – obowiązują  aktualne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez  Rząd RP w związku z zagrożeniem COVID-19, w tym zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu.
  7. Ze względu na dynamikę sytuacji zagrożenia COVID -19 apelujemy o bieżące śledzenie informacji w tym zakresie i bezwzględne dostosowywanie się do wszelkich rządowych zaleceń sanitarnych, adekwatnych do miejsca naszego aktualnego pobytu  (różnica obostrzeń dla poszczególnych stref zagrożenia).  
  8. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszej Izby (wmilwet.pl) oraz częstszego zaglądania do własnej skrzynki e-mailowej, a także odbierania przesyłek pocztowych wysyłanych do Państwa z Izby. Aktualnie jest to najczęściej używana droga przekazywania Państwu istotnych informacji. Na stronie internetowej znajdą Państwo m.in. informacje o planowanym terminie najbliższego posiedzenia Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
  9. Wnioski wymagające rozpatrzenia przez Radę prosimy składać z odpowiednim, tj. przynajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem, ponieważ  wymagają one wstępnego sprawdzenia (a czasem korekty w uzgodnieniu z wnioskodawcą) i przygotowania na piśmie projektu uchwały, który  przynajmniej kilka dni przed posiedzeniem Rady musi być przekazany wszystkim członkom Rady.
  10. Zamówienia na druki paszportów prosimy składać najpóźniej dwie godziny przed terminem wysyłki, ponieważ wymaga to przygotowania  przesyłki i dokumentu finansowego oraz rejestracji jej  w WetSystems i systemie pocztowym.

Wszystkim dziękujemy za dotychczasową właściwą postawę i życzymy dobrego zdrowia.

 Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.