Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Dokumenty

UWAGA!

Informujemy, że dnia 24 października 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym ustalające opłatę za wystawienie paszportu dla zwierząt towarzyszących na kwotę 100,00 PLN. Poniżej zamieszczamy tekst rozporządzenia do pobrania.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.


 

UWAGA!

W związku ze zmianą uchwały w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących prosimy o zapoznanie się z nową treścią dokumentów.

Uchwała z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wydawania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących – traci moc

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje uchwala KRL-W Nr 85/2016/VI z dnia 14 czerwca 2016 r w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących przez Uprawnionych Lekarzy Weterynarii – traci moc

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

 


 

     Paszporty dla zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) wydawać mogą tylko lekarze weterynarii wpisani do rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które określa zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Lekarz weterynarii musi spełniać następujące warunki aby wydawać paszporty:

  • posiadać prawo wykonywania zawodu
  • prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt lub być zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt
  • mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie
  • posiadać czytnik mikroczipów
  • znać przepisy regulujące zasady wydawania paszportów zwierzętom towarzyszącym

Lekarze weterynarii spełniający te warunki i chcący uczestniczyć w procedurze wydawania paszportów składają w biurze W-MIL-W

WNIOSEK (do pobrania)

o zarejestrowanie swojej osoby i zakładu leczniczego dla zwierząt w rejestrze osób uprawnionych do wydawania paszportów.Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.Następnie Rada W-MIL-W po podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia  do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących zarejestruje lekarza weterynarii i zaopatrzy (po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania) odpłatnie w druki paszportów.Paszporty można odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie pocztą za zaliczeniem pocztowym.

Informujemy, że pod adresem https://wetsystems.org.pl został uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go wystawił. Nie ma więc konieczności wysyłania zwrotek do izb okręgowych – jeśli dane zostały przez lekarza wprowadzone do bazy. Do dnia 30.06.2016 możliwe jest co prawda przekazywanie danych za pomocą zwrotek przesyłanych do izb okręgowych, ale zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie pracy z systemem informatycznym, gdyż w pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii: 94 34 73 900 wew. 1, z którego należy korzystać w razie trudności z obsługą programu.

Lekarz weterynarii wystawiający paszport od dnia 1 lipca 2016 r. sam wprowadza dane do „Wetsystems”.Od dnia 1 lipca 2016 r istnieje również obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów (szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii!

W celu pierwszego logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji zawartej w załącznikach dokumentacja na start i  D_DANE_PODSTAWOWE .

Lekarz weterynarii wystawiający paszport pobiera od właściciela opłatę za wystawiony paszport w wysokości 100 zł.Opłata nie zawiera kosztów szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz kosztów oznakowania zwierzęcia.


UWAGA !

Pismo-zalecenia dyscyplinujące w sprawie wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Comments are closed.