Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Wyróżnieni Medalem im. K. Obitza

Wyróżnienie Medalem im. Dr. Kurta Obitza w 2015 r.

EWA BLANC-OBITZ

05 Ewa Blank Obitz

 • 27 czerwca 2015 r. w Działdowie podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 70. rocznicę śmierci Kurta Alfreda Obitza wręczono Pani Ewie Blanc-Obitz (córka K. A. Obitza) pierwszy pamiątkowy Medal im. K. Obitza.

 

Prof. dr hab. JANUSZ MAŁŁEK

O7 Prof Janusz Małlek

 • urodził się 24 maja 1937 r. w Działdowie.Emerytowany profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Naukę rozpoczął w Radości pod Warszawą 1 września 1944 r.Po powrocie na Mazury w roku 1945 chodził do szkoły podstawowej w Pasymiu, a ukończył ją w Olsztynie w roku 1951.Maturę uzyskał w roku 1960 w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie.Studia historyczne odbył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w roku 1960 na podstawie pracy magisterskiej pt. „Dzieje sejmu Prus Książęcych z 1566” napisanej pod kierunkiem prof. Karola Górskiego uzyskał stopień magistra.W 1961 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta na UMK.W 1965 r. uzyskał doktorat, a następnie habilitację (1974) oraz tytuł profesora nadzwyczajnego (1988) i profesora zwyczajnego (1991).Od roku 2007 jest na emeryturze.W swej pracy naukowej na UMK w Toruniu miał pod opieką 191 magistrów i wypromował 12 doktorów.Bibliografia jego prac (książki, artykuły, recenzje) obejmuje ponad 530 pozycji, w tym ok. 100 pozycji w językach obcych.Od 2 lat pracuje na pełnym etacie w Katedrze Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.
 • Dorobek naukowy – specjalizuje się w dziejach Prus i Skandynawii.Opublikował m.in. monografie : 1) Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542, Toruń 1967 ; 2) Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548.Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna, Warszawa 1976 ; 3) Dwie części Prus , Olsztyn 1987 ; 4) Polen und Preussen.Politik, Stande, Kirche und Politik vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Stuttgart 1992; Moje Prusy, moje Mazury , wyd. Retman, Dąbrówno 2009; Inne szkice pruskie, wyd. Retman, Dąbrówno 2012; Opera selecta, vol. I. Polen und Preussen von 15. bis zum 18. Jahrhundert.Bestandaufnahme und Perspektiven, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011; Opera selecta, vol. II, Poland and Prussia in the Baltic Area from the Sixteenth to the Eighteenth Century, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013; Opera selecta, vol. IV, Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.), Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012; Dwie części Prus, Wyd. II uzupełnione i poprawione , Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015; Mikołaj Kopernik.Szkice do portretu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.
 • Dotychczasowe projekty badawcze – oddany tekst „Stosunki kulturalne Polski i Litwy a potem Rzeczypospolitej z państwami skandynawskimi w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych (1385/1397-1795)” (stron 33) w ramach grantu „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą”.Koordynator : prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee /KUL/.
 • Inne osiągnięcia i doświadczenia naukowe w kraju i zagranicą – studia i badania archiwalne prowadził w Norwegii w roku akademickim 1966/67 oraz w latach 1974, 1975, w Berlinie Zachodnim w r. 1981, w RFN w 1984 r., Szwecji w r. 1985, Wiedniu w r. 1993.Visiting Profesor na uniwersytecie w Moguncji 190/1991 i Międzynarodowym Uniwersytecie we Florencji w r. 1995.
 • Wyróżnienia i nagrody krajowe i międzynarodowe – został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w 1996 r., a członkiem czynnym PAU 20 czerwca 2009 r.W latach 1993-1999 był pierwszym dziekanem Wydziału Nauk Historycznych, a w latach 1999-2002 prorektorem UMK.17 września 2009 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nadał mu tytuł doktora honoris causa tej Uczelni.Współpracował ponadto z profesorem Karolem Górskim przy publikacji tekstów źródłowych.Jest wydawcą autorów staropolskich m.in. Marcina Kromera i Stanisława Murzynowskiego.Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych.W latach 2001-2011 był członkiem zarządu Verein fur Reformationsgeschichte.Obecnie jest wiceprezydentem International Commission for the History of Representative and Parlamentary Institutions.W roku 2007 otrzymał nagrodę im. ks. Leopolda Otto.Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • Doświadczenia w zakresie prac edytorskich – 1) Prusy Królewskie i Książęce.Część I (1466-1548).Wybór tekstów.Przygotował przy współpracy prof. dr hab. Janusza Małłka, Toruń 1971 ; 2) Edycja: Marcin Kromer, Historyja prawdziwa książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, I wyd. Olsztyn 1974, II wyd. oprawione i uzupełnione Olsztyn 1984 ; 3) Edycja: Stanisław Murzynowski, Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografia polska (wspólnie z Franciszkiem Pepłowskim), I wyd. Olsztyn 1974, II wyd. Olsztyn 1984.

 

lek. wet. HENRYK SZUBSTARSKI

06 Henryk Szubstraski

 • Studia – Wydział Weterynaryjny AR w Lublinie w latach 1970-1976 zakończony Honorową Odznaką AR w Lublinie, starosta roku, przewodniczący Rady Wydziału Zrzeszenia Studentów Polskich w latach 1973-1974, włączenie RW ZSP w struktury IVSA, przyjęcie studentów z RFN, wymiana grup studentów z Bułgarią, w-ce przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP w latach 1975-1976 (stanowisko przewodniczącego było nomenklaturowe)
 • Samorząd Ostródy – radny dwóch kadencji 1990-1998 r., przewodniczący Rady Miasta 1990-1994 r., członek Zarządu Miasta 1992-1994 r. – zadania: organizacja samorządu i struktur samorządowych w mieście, budowanie relacji społecznych w mieście w tym z mniejszościami narodowymi i religijnymi, podpisanie umowy partnerskiej z Osterode am Hartz w 1994 r., w rejonie Ostródy: Izba Gospodarcza Ostródy, Związek Gmin Rejonu Ostróda, Związek Gmin Kanału Ostródzkiego.
 • Praca – w Państwowej Służbie Weterynaryjnej od 1976-1990 r. (z przerwą jednoroczną w latach 1981-1982 na urlop wychowawczy), specjalizacja z chorób przeżuwaczy, udział w pracach badawczych z jednostkami naukowymi (współautorstwo dwóch publikacji), od października 1991 r. wraz z małżonką utworzenie prywatnego laboratorium diagnostycznego (pierwsze w kraju) – jednostka stażowa i praktyki (podpisana umowa z UWM), status jednostki doświadczalnej i GMP w prawie farmaceutycznym, certyfikat akredytacji i zatwierdzenia, personel 26 osób, organizacja okresowo tematycznych konferencji i warsztatów dla lekarzy, współpraca biznesowa z partnerem niemieckim (RIPAC Labor) i izraelskim (ABIC), diagnostyczna z holenderskim (Instytut w Deventer), laboratorium propaguje w środowisku weterynaryjnym ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wdrażanie we współpracy z zagranicznymi laboratoriami nowych metod diagnostycznych  w tym upowszechnianie w praktyce weterynaryjnej metody ELISA, zasługa BIOLABU przy opanowaniu choroby Gumboro u drobiu na przełomie lat 90-tych we współpracy z lekarzami i hodowcami poprzez wykorzystanie metody ELISA do wyznaczania precyzyjnych terminów szczepień profilaktycznych.
 • Samorząd zawodowy – członek Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej II kadencji (1995-2001), prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji (2001-2005)- w tym okresie: organizacja przez tut. Izbę pierwszych przedsięwzięć z zaangażowaniem środków finansowych zewnętrznych (na zasadach zbliżonych do dzisiejszych dotacji unijnych) w tym : trzydniowa konferencja w Starych Jabłonkach z udziałem zagranicznych wykładowców na temat bardzo różnorodnych tematów weterynaryjnych, kilkudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli weterynarii z Łucka i Kaliningradu przy współudziale Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Comments are closed.